Diensten

Als verlengstuk van de lokale besturen ondersteunen we hen bij het vervullen van hun taken. Met een veelzijdige dienstverlening actief op diverse domeinen proberen we onze lokale besturen maximaal te ontzorgen: van het realiseren van kwaliteitsvolle en duurzame bedrijventerreinen en woonprojecten tot studiebureau en advies- en kenniscentrum rond ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat, energie, grensoverschrijdende en Europese samenwerking.

Zo kan een lokaal bestuur de keuze maken om de uitvoering van een bepaalde activiteit volledig zelf uit te voeren, ze volledig over te laten aan zijn dienstverlenende vereniging of zelfs een combinatie te maken door een deel zelf en een deel via de dienstverlenende vereniging op te nemen.

Klimaat & energie

Om de klimaatverandering af te remmen en de transitie naar andere energiebronnen te versnellen, timmeren we aan een krachtig lokaal energie- en klimaatbeleid, op vraag en maat van elke gemeente. Ruim 30 lokale besturen ondertekenden binnen het WVI-werkingsgebied het vernieuwde Burgemeestersconvenant voor een CO₂-reductie van 40% tegen 2030. Samen met haar lokale besturen vertaalt WVI de lokale energie- en klimaatdoelen in een actieplan of SECAP. Met het Lokaal Energie- en Klimaatpact komen er extra Vlaamse middelen vrij om deze doelstellingen te realiseren.

WVI fungeert ook als Energiehuis WVI voor de regio’s Brugge-Oostende-Roeselare-Tielt. We willen woningen in onze regio’s energiezuiniger maken. Inwoners kunnen bij het Energiehuis WVI terecht voor een energielening, advies of begeleiding op maat rond energetisch renoveren.

Via het kennisplatform lokaal klimaatbeleid blijven we onze lokale besturen informeren en kennis delen.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Ruimtelijke planning

Lokale besturen kunnen bij WVI terecht voor studies en projecten en WVI luistert ook naar de noden, ideeën en bekommernissen van de rechtstreeks betrokkenen. Als lokaal bestuur kan je bouwen op ons team van ruimtelijke experten. WVI biedt advies en ondersteuning in alle fasen van ruimtelijke visievorming: beleid, planning en ontwerp. Ook voor specifieke ruimtelijke problemen zoekt WVI een efficiënte en resultaatgerichte oplossing.

Ruimtelijk beleid

 • beleidsplannen
 • visievorming
 • onderzoek
 • studies
 • ...

Ruimtelijk ontwerp

 • Masterplan

Ruimtelijke planning

 • RUP
 • Stedenbouwkundige verordening
 • Verkavelingsplan
 • Stedelijke woonprojecten
 • Onteigeningsplan
 • Inrichtingsplan
 • Reconversiestudies
 • Beeldkwaliteitsplan
 • ...

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Mobiliteit

Een duurzaam en slim mobiliteitsbeleid, dat inzet op basisbereikbaarheid: dat wil WVI haar gemeenten helpen realiseren. Onze experts werken zowel lokale als regionale mobiliteitsplannen uit, doen mobiliteitsstudies en begeleiden vervoersplanning op regionale schaal. Zo waken we erover dat bovenlokale mobiliteitsproblemen ook regionaal worden aangepakt. Denk maar aan de aansluiting van openbare vervoers- en fietsnetwerken, multimodale overstap- of knooppunten en de afstemming tussen het mobiliteitsbeleid en ruimtelijk beleid.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Hernieuwbare energie

Bedrijventerreinen zijn de energietransitiehubs van de toekomst waarbij de productie en consumptie van hernieuwbare energie (zon, wind, warmte, … ) slim op elkaar worden afgestemd. Door energiereststromen uit te wisselen tussen bedrijven, woningen en/of openbare gebouwen boeken we duurzame én financiële winsten.

Zo onderzoeken we al tijdens de planningsfase alle mogelijkheden voor collectieve hernieuwbare energiesystemen op het terrein. Voorbeelden hiervan zijn restwarmteprojecten of laadinfrastructuur voor elektrische wagens gevoed met zonne-energie. Daarnaast trekken wij volop de kaart van zonnepanelen op bedrijfsdaken. Voor nieuw te verkopen gronden gebeurt dit dankzij onze verkoopvoorwaarden, voor bestaande bedrijfsgebouwen bieden we een ontzorgingstraject waarbij wij samen met de bedrijven onderzoeken wat de beste mogelijkheid is om te investeren in zonnepanelen.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Ruimte voor ondernemen

Ondernemen zit in het DNA van onze provincie. Om deze economische groei te behouden en stimuleren, werken we dag in dag uit aan een gunstig ondernemersklimaat voor onze lokale besturen. We voorzien een voldoende gedifferentieerd aanbod aan fysieke ruimte om te ondernemen, kwalitatief en duurzaam ingericht en blijvend goed beheerd.

Daarbij zetten we in op ruimtezuinige uitbreiding, reconversie en verdichting, multifunctionele locaties en performant terreinbeheer. Toekomstige projecten zullen hoofdzakelijk gemengde projecten zijn met combinaties tussen wonen, werken en ontspannen.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Terreinbeheer

WVI draagt de duurzame kwaliteit van haar bedrijventerreinen hoog in het vaandel. Dat betekent dat we onze terreinen niet alleen duurzaam ontwikkelen, maar ook werk maken van duurzaam beheer en nazorg. Na de verkoop blijven we immers permanent aanwezig op onze bedrijventerreinen: we zorgen ervoor dat ze aantrekkelijke vestigingslocaties blijven en zetten met de aanwezige bedrijven samenwerkingen op.

We zien toe op de verkoopvoorwaarden en de CO2-neutraliteitsverplichting, doen regelmatig terreinbezoeken, fungeren als aanspreekpunt voor problemen en coördineren gezamenlijke activiteiten.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Ruimte om te wonen

WVI staat in voor de realisatie van een voldoende groot, gevarieerd en kwalitatief woonaanbod dat inspeelt op de reële behoeften. Ons woonmodel is immers in transitie: van een grote woning met ruime tuin naar kwalitatief wonen door verdichting. Zo zetten we in op stads- en dorpskernvernieuwingsprojecten, renovatie en vernieuwbouw van het verouderde woningpatrimonium, nieuwe duurzame woonprojecten op onbebouwde gronden in of aansluitend bij de kernen en alternatieve woonvormen. Bij de ontwikkeling wordt steeds vaker een publiek-private samenwerking (PPS) opgezet.

Samen met onze lokale besturen maken we werk van een haalbaar en betaalbaar woonaanbod.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Subsidiewijzer

Vlaamse of Europese samenwerking stelt lokale besturen in staat om projecten te realiseren met een vernieuwend of experimenteel karakter. Zo begeleidt WVI haar gemeenten bij subsidieaanvragen: we gaan na in welk Vlaams of Europees project het idee het best past, zoeken geïnteresseerde projectpartners en begeleiden en adviseren de gemeente bij de projectaanvraag. Zo nodig kunnen we de projectaanvraag ook schrijven en de uitvoering van het project begeleiden en coördineren.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

 

Projecten:
Milieu

Onze milieu-experten ontzorgen maximaal: van milieuadvies- en administratie tot het opmaken van de omgevingsvergunning-aanvragen. Bovendien bekijken we of gemeenten in aanmerking komen voor subsidies. Tot slot vormt handhaving van de milieuregels het sluitstuk van het vergunningenbeleid. Zo kan een (intergemeentelijk) toezichthouder optreden als lokaal toezichthouder milieu, verbalisant ruimtelijke ordening en gemeentelijk stedenbouwkundig inspecteur.

Via het regionaal overleg voor milieuverantwoordelijken blijven we informeren en kennis delen. 

Ontdek in de brochure 'omgevingsvergunning' hoe WVI jouw gemeente kan helpen bij milieuvragen. 

Advies - milieu & water

 • Milieuregelgeving
 • Milieuklachten
 • Bodemsanering
 • Omgevingsvergunningaanvragen

Aanvragen - opstellen & begeleiding

 • Omgevingsvergunningaanvragen
 • Meldingsdossiers
 • Watertoets
 • Project-MER-screening
 • Plan-MER-screening
 • Bodemsanering

Administratie - aangiftes & rapporten

 • Omgevingsvergunning

Contact

Ann Van Ackere | a.vanackere [at] wvi.be

Natuur

WVI heeft een schat aan kennis en ervaring in huis op het gebied van natuurbeheer en -ontwikkeling, flora- en vegetatiekunde en landschapsarchitectuur, gebaseerd op veldonderzoek. Zo voeren we in opdracht van lokale besturen natuuronderzoek uit, ontwikkelen we (bovenlokale) natuurvisies of stellen we beheerplannen op. We helpen gemeenten om openbaar groen op een ecologisch verantwoorde, duurzame en kostenefficiënte wijze te organiseren.

Bovendien kent WVI de geschiedenis van de natuur en het landschap in uw streek. Samen kunnen we deze verhalen bewaren of ontsluiten voor toekomstige generaties. Hier slaan wij de brug tussen oude gebruiken en handelingen en modern landschaps- en natuurbeheer.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Projectregie

Voor complexe (infrastructuur)projecten - waarbij lokale besturen optreden als bouwheer, kan je beroep doen op WVI als projectregisseur, of bij uitbreiding als procesregisseur. We beschikken over een groeiend team van experts in hun vakgebied, die snel een efficiënt een multifunctioneel team kunnen vormen. Projectregie is steevast maatwerk. We ontzorgen maximaal onze lokale besturen in de verschillende fasen van het project: van startvergadering tot oplevering, van visie tot realisatie.

Zo begeleidt WVI gemeenten ook bij het opmaken en indienen van een dossier bij de Oproep/Selectie WinVorm: een selectieprocedure die de West-Vlaamse publieke overheden ondersteunt bij de selectie van goede ontwerpers en ontwerpteams voor hun projecten.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Gebiedsontwikkeling

Bij de aanpak van complexere (her)ontwikkelingsprojecten, waar de toekomstige invulling nog niet vaststaat en dikwijls multifunctioneel is, spreken we over gebiedsontwikkeling. Met haar opgebouwde projectenportfolio beschikt WVI over de nodige kennis en ervaring om grootschalige en intensieve trajecten tot een goed einde te brengen. Een uitgebreid WVI-team met een ondernemende aanpak werkt samen met de gemeente aan ambitieuze gebiedsontwikkeling op hun grondgebied. Dankzij haar schaalgrootte en financiële draagkracht is WVI in staat om dergelijke uitdagingen, die voor vele individuele gemeenten te groot zijn, voor en samen met hen op te nemen.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Get Smart

Iedere stad of gemeente, ongeacht de grootte, kan technologie inzetten om efficiënte oplossingen te vinden voor dagdagelijkse uitdagingen. WVI wil niet alleen binnen haar eigen werking inzetten op smart, maar biedt ook ondersteuning aan de steden, gemeenten en regio’s in haar werkingsgebied op het vlak van ‘smart city’-concepten – waarbij (onze) ontwikkelingen fungeren als proeftuinen. Elke vraag is maatwerk. Slimme steden en gemeenten kunnen zo aan datagedreven beleidsvorming doen en hebben meer operationele controle.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Regionale samenwerking

WVI ondersteunt de regionale werking van haar gemeenten. Zo geeft WVI vorm aan het burgemeestersoverleg in de regio’s en worden experten in diverse beleidsdomeinen ingezet binnen de regio’s: Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Een sterke regionale samenwerking biedt immers volop mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat de inzet verschilt van regio tot regio, waarbij WVI tot doel heeft het stimuleren van kennisuitwisseling in en tussen de regio’s, tot het ontwikkelen en uitvoeren van regionale projecten.

Naast de ondersteuning van het burgemeestersoverleg, versterkt WVI deze regiowerking met projectbureaus. Deze fungeren als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor WVI. Als projectbureau neemt WVI de rol op van gangmaker bij operationele en uitvoerende projecten, en dan vooral bij vernieuwende opdrachten. Nieuwe mogelijkheden worden verkend voor een verdere verdieping van intergemeentelijk samenwerken.

De grensoverschrijdende samenwerking met Noord-Frankrijk geldt als interbestuurlijke proeftuin. Samenwerken met verschillende bestuurslagen over de grenzen heen is een behoorlijke uitdaging. We blijven onze wederzijdse kennis en ervaring uitwisselen, maar volgen het juridisch kader rond Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de voet en bekijken hoe we onze rol als WVI maximaal kunnen invullen.

Projecten:
GIS

GIS - geografisch informatiesysteem - is de verzamelnaam voor digitale kaarten over waterlopen, bossen, gebouwen en zo veel meer. Elk lokaal bestuur heeft dezelfde Vlaamse GIS-verplichtingen. Denk maar aan de ingebruikname van het Grootschalig Referentiebestand (GRB), het bijhouden van adresgegevens of de digitale uitwisseling van ruimtelijke uitvoeringsplannen (digiRUP).

WVI biedt GIS-consultancy op maat aan. Zo beschikken we over een groep van operatoren (tekenaars) die inzetbaar zijn voor allerlei uitvoerende GIS-opdrachten: plandocumenten inscannen toevoegen van GIS-kartering, of digitaliseren voor het project Digitale Stedenbouwkundige Informatie (DSI), het maken van geoloketten (interactieve online kaartapplicaties), terreinopnames (Mobile GIS) en ruimtelijke analyses op basis van gemeentelijke en open datasets.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Kostendelend samenwerken

Gemeenten krijgen alsmaar meer en alsmaar complexere taken op hun bord - GIS en ICT, informatieveiligheid, de geïntegreerde omgevingsvergunning, handhaving, energierenovatie, enz. Veel gemeenten zien dan ook brood in meer samenwerking over de gemeentegrenzen heen door het delen van personeel. WVI ondersteunt en faciliteert deze samenwerkingsinitiatieven vanuit de gemeenten via de figuur van het kostendelende verlengstuk. Zo wordt een kostendelende vereniging (KDV) opgericht om de uitgaven die de deelnemers hebben, gezamenlijk te maken. WVI staat in voor de aanwerving, ondersteuning, financiële opvolging (btw) en kostendeling van de dienstverlening tussen de leden. We werven nieuw intergemeentelijk personeel aan, maar stellen ook eigen personeel ter beschikking van KDV’s.

Als de gemeente in-house een opdracht gunt aan WVI is hij niet onderworpen aan de regelgeving voor overheidsopdrachten. Een overheidsaanbesteding hoeft niet: de gemeente kan de opdracht aan WVI gunnen, zonder de administratieve en juridische rompslomp die samenhangt met bestekken en aanbestedingen. Veel gemeenten maken er al gebruik van, bijvoorbeeld om ruimtelijke plannen en studies aan ons toe te wijzen.

Naast de ondersteuning van het burgemeestersoverleg, versterkt WVI de regiowerking met projectbureaus. Deze fungeren als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor WVI. Als projectbureau neemt WVI de rol op van gangmaker bij operationele en uitvoerende projecten, en dan vooral bij vernieuwende opdrachten. Nieuwe mogelijkheden worden verkend voor een verdere verdieping van intergemeentelijk samenwerken.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Onderhandelingen over aankoop

Elke gemeente heeft wel een project waarvoor stroken grond of eigendommen moeten worden aangekocht voor de aanleg van fietspaden, rioleringen, waterbeheerprojecten, groenzones, dienstencentra, enz.

WVI stelt gespecialiseerde aankopers ter beschikking om de aankooponderhandelingen te voeren. Ze zorgen ervoor dat aankopen en pachtregelingen sneller worden gerealiseerd, zodat infrastructuurprojecten in jouw gemeente geen vertraging oplopen. De gemeente kan deze onderhandelingsopdracht rechtstreeks aan WVI gunnen: volgens de in-house regeling is die gunning immers niet onderworpen aan de regelgeving voor overheidsopdrachten. WVI voert de opdracht uit in regie.

Contact

 

Kristof Denolf | k.denolf [at] wvi.be

Dirk Dewitte | d.dewitte [at] wvi.be

Participatie

Lokale besturen zetten steeds vaker in op bewonersparticipatie. Zo kunnen ze de betrokkenheid van inwoners versterken, het draagvlak voor beslissingen verbreden, maar ook beleidsvisies inhoudelijk verrijken. Participatie is hét instrument om de ervaringskennis van bewoners aan te boren en die toe te voegen aan de visie van de beleidsmakers en de kennis van experts.

Gemeenten met vragen rond strategische aspecten van participatie – analyse, visievorming, afwegingskader, methodieken, coaching van medewerkers – kunnen daarvoor terecht bij WVI. Wij bezorgen dan een offerte op maat.

Lees hier hoe wij jouw gemeente kunnen ondersteunen of laat je inspirereren door één van onze projecten. 

Projecten:
Kennisdeling

WVI ondersteunt lokale besturen als kennispartner. Dit doen we via verschillende kennisplatforms waarbij de focus ligt op kennisdeling en de uitwisseling van inzichten en ervaringen. Zo leren lokale besturen van elkaar en kan samenwerking ontstaan tussen lokale besturen onderling rond bepaalde thema’s.

Deze kennisplatforms zijn bedoeld voor raadsleden, bestuurders, ambtenaren en medewerkers die op de hoogte willen blijven van nieuwe ontwikkelingen binnen bepaalde thema.

Projecten:
Aankoopcentrales

Om gemeenten maximaal te ontzorgen, richt WVI aankoopcentrales in rond diverse topics. Dat vergemakkelijkt de keuze voor onze gemeenten, verlaagt de instapdrempel en garandeert aantrekkelijke (prijs)condities.

Alles gebeurt via één aanbestedende overheid (= WVI), zodat onze lokale besturen zelf geen bestekken hoeven op te maken. Zo nemen wij alle administratieve rompslomp voor onze rekening.

Projecten: