EGTS
22/02/2022

De voorbije 20 jaar speelde WVI een voortrekkersrol in de samenwerking met de buren uit Noord-Frankrijk en Henegouwen. Een samenwerking die ondertussen een grote evolutie doormaakte: van ad hoc projecten in functie van opportuniteiten of problemen die een gezamenlijke aanpak vergden tot de oprichting van institutionele samenwerkingsplatformen met rechtspersoonlijkheid. WVI stond mee aan de wieg van de twee Europese Groeperingen voor Territoriale Samenwerking (EGTS) op de Frans-Belgische grens. WVI treedt op als vertegenwoordiger en spreekbuis van de gemeenten in beide EGTS. We behartigen hun belangen, werken actief, probleemoplossend mee en participeren in projecten met een meerwaarde voor de lokale bevolking uit de grensregio’s.

Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik

EUROMETROPOOL RIJSEL-KORTRIJK-DOORNIK

De Eurometropool Rijsel-Kortrijk-Doornik, opgericht op 28 januari 2008, verenigt 14 Franse, Waalse en Vlaamse partners: 2 staten, 3 regio’s of gewesten, 3 departementen en provincies en 5 intercommunales. Zo beschikt de Eurometropool over tal van competenties om op het terrein actie te ondernemen.

www.eurometropolis.eu

Met de drijvende krachten van de Franse en Belgische deelregio’s willen de partners samenwerken en zaken in beweging zetten: politieke verkozenen, institutionele actoren, openbare diensten en het maatschappelijk middenveld (bedrijfsleiders, verenigingen, vakbonden, studenten, kunstenaars …). Ze voeren concrete acties op het terrein uit die burgers van de Frans-Belgische grensoverschrijdende regio ten goede komen.

De werkzaamheden van de Eurometropool concentreren zich op 3 prioritaire assen met verschillende concrete acties:

  • economische ontplooiing, met focus op digitale ontwikkeling
  • werkgelegenheid en opleiding, om vraag en aanbod aan beide zijden van de grens beter op elkaar af te stemmen
  • duurzame ontwikkeling, transport en mobiliteit.

De drie prioritaire assen krijgen concreet gestalte in zeven acties. Daarnaast zijn er twee transversale thema’s: inspirerende Eurometropool-bijeenkomsten organiseren en een grensoverschrijdend kennisnetwerk opzetten om kennis en expertise te verzamelen, te delen en te verspreiden.

EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale

WEST-VLAANDEREN/ FLANDRE-DUNKERQUE-CÔTE D’OPALE

De EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale, opgericht in 2009, verenigt Belgische en Franse partners met als doel continuïteit creëren op het vlak van economie, mobiliteit, arbeid, waterbeheer, dienstverlening, … De EGTS zet stappen om de complementariteit van de Frans-Belgische regio te optimaliseren en om de troeven van de beide kanten van de grensregio uit te spelen. Interactie met en tussen bewoners, lokale besturen en experts staat daarbij centraal.

www.egts-gect.eu

In 2015 stelde de EGTS een geïntegreerd actieplan op, op maat van de prioriteiten van de leden en in functie van het nieuwe Interreg V programma France-Wallonie-Vlaanderen. Voortaan zijn er vier thematische werkgroepen actief: water, economie, ruimte, en sociale en culturele cohesie. Elke werkgroep realiseert een aantal prioritaire acties.

Daarnaast werd ook een transversale werkgroep communicatie opgericht. De EGTS wil immers de zichtbaarheid van het samenwerkingsverband en de activiteiten vergroten. Een communicatiestrategie en een actieplan werden ontwikkeld en de EGTS heeft voortaan een eigen website (www.egts-gect.eu). Bovendien stelt WVI een halftijdse communicatiemedewerker ter beschikking.

In de loop van 2016 werden ook de nieuwe Interregprojecten goedgekeurd. De EGTS West-Vlaanderen/ Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale is partner van drie projecten:

  • Mageteaux: een project om de afwatering bij hoogwater tussen Duinkerke en Nieuwpoort grensoverschrijdend te beheersen en te beheren. Daarnaast komen er acties om de bevolking en plaatselijke actoren te sensibiliseren voor het overstromingsrisico en de gevolgen van de klimaatverandering.
  • Partons 2.0: een project voor participatieve ontwikkeling van de regio, waar vooral in landelijke gebieden de publieke en commerciële dienstverlening verdwijnt. Partons 2.0 onderzoekt hoe de dienstverlening kan worden versterkt en efficiënter georganiseerd, zowel op bovenlokaal als op dorpsniveau.
  • Grenzeloos Competent: een project om de mismatch te verkleinen tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio Frankrijk-WalloniëVlaanderen, onder meer door werkzoekenden te informeren over de jobmogelijkheden aan weerszijden van de grens en door geïnteresseerde werkzoekenden naar die jobs toe te leiden.
Katarina De Fruyt
Katarina De Fruyt
verantwoordelijke regionale ontwikkeling