22/02/2022

Burgemeestersconvenant 2030: route naar klimaatbestendigheid

Wat?

CoM 2030 is een Europees initiatief waarin lokale overheden vrijwillig rond klimaatdoelstellingen werken: het verminderen van de CO2-uitstoot op het grondgebied met 40% tegen 2030 en het zich aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering. Deze doelstellingen zijn in lijn met de Europese verplichtingen die doorvertaald worden naar de lidstaten.

Deelnemers aan het convenant maken een klimaatplan (SECAP) op, op basis van een inventarisatie van de CO2-uitstoot op het grondgebied (nulmeting) en een analyse van de risico’s en kwetsbaarheden op vlak van klimaatverandering.
 

Rol WVI

WVI is territoriaal coördinator, om deelnemende gemeenten in het werkingsgebied te kunnen ondersteunen op strategisch, technisch, financieel (via personeelsinzet) en communicatief vlak. In deze rol stellen we het convenant voor als kader voor gemeenten, verzorgen we een adviesloket, coördineren we de intergemeentelijke samenwerking, organiseren we kennisuitwisseling, trekken we regionale acties en zorgen we voor de planopmaak en tweejaarlijkse rapportering over de uitvoering van het plan.
 

Over het project

WVI werkt sinds 2014 binnen het kader van het Burgemeestersconvenant. Voor 29 gemeenten werd de intergemeentelijke samenwerking opgezet in het kader van het eerste convenant, met doelstellingen tot 2020. Er werden 5 SEAP’s (duurzame energieactieplannen) met een looptijd tot 2020 opgesteld, die werden goedgekeurd door Europa. De samenwerkingsverbanden worden blijvend begeleid, per groep coördineert WVI een aantal regionale acties.

Binnen het Horizon 2020-project PentaHelix, met als titel “multi-stakeholder en governance aanpak voor de ontwikkeling en uitvoer van het SECAP”, bouwt WVI gedurende ruim 3 jaar en tot en met 30 september 2021 verder aan het opstellen en uitvoeren van actieplannen met de relevante stakeholders. In dit kader werd eind februari 2020 het SECAP (klimaatplan) van de groep Klimaatoverleg Midwest, een samenwerking van 8 gemeenten, opgesteld en bij Europa ingediend. Voor 21 gemeenten wordt vanaf mid 2020 het traject gelopen om te komen tot SECAP’s, waarbij concreet nog 3 SECAP’s in groepsverband in 1 individueel SECAP worden opgesteld.

Nathalie Garré
Nathalie Garré
beleidsmedewerker klimaat