Wie zijn we

Welkom bij WVI, de “West-Vlaamse Intercommunale”. What’s in a name? Wel, bij WVI werken we samen met 54 West-Vlaamse gemeenten. Onze focus ligt op het realiseren van klimaatbestendige ruimte. We richten ons zowel tot burgers, ondernemers en besturen. Met hen gaan we uitdagingen aan op het vlak van klimaat, energie, wonen, ondernemen, mobiliteit, natuur en milieu. Samen stuwen we West-Vlaanderen vooruit.

Historiek

Het verhaal van WVI start in 1964 met de oprichting van 3 intercommunales, elk met zijn eigen specifieke doelstelling: de WIH realiseerde betaalbare bouwgrond voor inwoners, de WIER ontwikkelde betaalbare industriegrond voor ondernemers en de WITAB fungeerde als expertisecentrum voor stedenbouw en ruimtelijke ordening. In 1999 fuseerden deze drie intercommunales tot WVI (West-Vlaamse Intercommunale).

Werkingsgebied

WVI is een dienstverlenende vereniging van 54 West-Vlaamse gemeenten, actief in de regio’s Westhoek, Midwest, Brugge en Oostende. Als verlengstuk van de lokale besturen ondersteunen we hen bij het vervullen van hun taken binnen volgende beleidsdomeinen

  • ontwikkelen van bedrijventerreinen
  • realiseren van woonprojecten
  • project- en procesregie
  • advies en studies op het gebied van ruimtelijke planning, mobiliteit en GIS
  • advies en studies op het gebied van milieu, natuur, klimaat en energie
  • delen van diensten, personeel en producten
  • Europese subsidieprojecten
  • ondersteunen van regiowerking en grensoverschrijdende samenwerking

WVI werd opgericht conform het decreet lokaal bestuur van 22 december 2017. Bekijk hier onze

Strategisch plan 2019-2025

WVI werd op de algemene vergadering van 27 juni 2019 unaniem verlengd tot 10 november 2037. Het strategisch plan 2019-2025 geeft richting aan onze ambities. Zo willen we samen werk maken van een klimaatbestendige leefomgeving, met levendige steden en gemeenten, een veerkrachtige open ruimte, toekomstbestendige mobiliteit, aantrekkelijke werklocaties en haalbaar en betaalbaar wonen.

Met veel innovatiekracht zetten we in op de energietransitie en de circulaire economie. De digitale transitie daagt ons meer dan ooit uit om door te groeien naar een ‘smart’ bestuur. Om al die uitdagingen aan te kunnen, is ook een bestuurlijke transitie nodig, bijvoorbeeld door de vele mogelijkheden aan te boren die burgerparticipatie biedt, maar ook door te bouwen aan samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen.

Bekendmaking

De lijst van besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering worden bekendgemaakt op de website van WVI.
Het publiek kan inzage krijgen in de besluiten conform de wetgeving openbaarheid van bestuur.