De missie van WVI

WVI wil, als verlengstuk van haar lokale besturen, de West-Vlaamse regio’s mee helpen uitbouwen tot ideale streken om te wonen, te werken en te (be)leven. Onze missie steunt op 3 pijlers:

  • lokale besturen ondersteunen bij de uitvoering van hun taken
  • samenwerking tussen lokale besturen initiëren, organiseren en structureren
  • regio’s ondersteunen bij de ontwikkeling van hun streek

Zo willen we samen met en dicht bij onze gemeenten en regio’s werk maken van een duurzame en veilige woon-, werk- en leefomgeving.

Op het kruispunt van transities

Digitaal

Het bestuur, de stad en de gemeente van morgen zetten maximaal in op digitalisering zonder de traditionele dienstverlening uit het oog te verliezen. Via digitalisering willen we naar een efficiënter en duurzamer bestuur en een betere samenwerking met burgers, ondernemers en het middenveld.

Klimaat & leefomgeving

We bouwen samen aan de toekomst met:

  • levendige steden en gemeenten
  • een veerkrachtige open ruimte
  • toekomstbestendige mobiliteit
  • aantrekkelijke werklocaties
  • haalbaar en betaalbaar wonen
Energie

We zetten mee de schouders onder de transitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam energiesysteem. Gemeenten en bedrijven spelen op vlak van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie een voortrekkersrol.

Bestuurlijk

Om als stad, gemeente of regio de groeiende maatschappelijke uitdagingen efficiënt aan te pakken, is het van belang om de bestuurskracht te versterken door slim en pragmatisch samen te werken.

Lokaal circulair

We moeten evolueren naar een circulaire economie, gestoeld op hergebruik en het behoud van natuurlijke hulpbronnen.