Transities

Samen met en dicht bij onze gemeenten willen we werk maken van een klimaatbestendige leefomgeving, met levendige steden en gemeenten, een veerkrachtige open ruimte, toekomstbestendige mobiliteit, aantrekkelijke werklocaties en haalbaar en betaalbaar wonen. Met veel innovatiekracht zetten we in op de energietransitie en de circulaire economie. De digitale transitie daagt ons meer dan ooit uit om door te groeien naar een ‘smart’ bestuur. Om al die uitdagingen aan te kunnen, is ook een bestuurlijke transitie nodig.

01

Klimaat & omgeving

Toekomstige generaties moeten het even goed hebben als wij. Daarom moeten we onze leefomgeving klimaatbestendig maken, de ruimte duurzaam en efficiënt gebruiken en grote stappen zetten richting klimaatneutraliteit.

  • levendige steden en gemeenten
  • een veerkrachtige open ruimte
  • toekomstbestendige mobiliteit
  • aantrekkelijke werklocaties
  • haalbaar en betaalbaar wonen
02

Energie

WVI zet mee de schouders onder de transitie naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam energiesysteem. Speerpunten zijn: gebouwen energie-efficiënter maken en energiezuinig renoveren, werk maken van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen, lokale besturen bijstaan om klimaatneutraal te worden.

03

Circulair

We moeten evolueren naar een circulaire economie, gestoeld op hergebruik en op het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Met haar strategie rond duurzame bedrijventerreinen ondersteunt WVI die evolutie.

04

Digitaal: slimme gemeenten & digitalisering

Digitale technologieën bieden lokale besturen enorme kansen om efficiënter en slimmer te besturen en te communiceren. WVI zet er in haar eigen werking op in en helpt tegelijk de lokale besturen op weg.

05

Bestuur: intergemeentelijk samenwerken

Om de groeiende uitdagingen efficiënt aan te pakken, moeten steden en gemeenten hun bestuurskracht versterken. Slim en pragmatisch. Dat kan bijvoorbeeld door de vele mogelijkheden aan te boren die burgerparticipatie biedt, maar ook door te bouwen aan samenwerkingen over de gemeentegrenzen heen.