Knokke-Heist - ruimtelijk beleidsplan
25/11/2021

Slagvaardiger inspelen op nieuwe noden (ruimtelijk beleidsplan)

Wat?

Knokke-Heist beschikt sinds 2004 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Door de grote dynamiek in de gemeente is dat GRS intussen achterhaald. Een structuurplan blijkt te rigide om soepel in te spelen op de veranderende noden en uitdagingen – denk maar aan de klimaatverandering, de digitalisering, de vergrijzing, de veranderende toeristische beleving, het toenemende aantal tweedeverblijvers, de uittocht van jonge gezinnen, de ruimte die alsmaar schaarser wordt. Al die evoluties hebben ook een impact op de mobiliteit, op de toeristische infrastructuur en op onze manier van wonen. Om er strategisch mee om te springen, is een flexibeler instrument nodig.

WVI is samen met de gemeente Knokke-Heist begonnen met de opmaak van een ruimtelijk beleidsplan. Daarmee wil de gemeente slagvaardiger en daadkrachtiger inspelen op die ruimtelijke uitdagingen van morgen.

Rol WVI

WVI heeft een uitgebreide terreinkennis: we maakten voor Knokke-Heist het GRS en heel wat uitvoeringsplannen op, realiseerden het woonproject Heulebrug en ontwikkelden het bedrijventerrein ’t Walletje. Zo zijn we goed vertrouwd met diverse gemeentelijke diensten. Dat vormde meteen ook een vruchtbare voedingsbodem voor nauwe samenwerking en zelfs co-auteurschap.

Over het project

Het ruimtelijk beleidsplan moet een strategische visie en een set van beleidskaders omvatten. De directeur stadsontwikkeling van Knokke-Heist kwam wekelijks naar de WVI-kantoren om met ons te brainstormen. Bij die sessies werden ook medewerkers van andere gemeentelijke diensten betrokken. Al snel konden we zo samen doorstoten tot de essentie van het project. Door regelmatig terug te koppelen met het college van burgemeester en schepenen kregen we de uitdagingen scherp in het vizier en konden we een breed gedragen aanzet van ruimtelijke ambities uitwerken. Dat resulteerde in een schets van conceptnota die via een participatietraject werd voorgelegd aan de inwoners.

Bewoners en tweedeverblijvers konden in het stadsatelier aangeven hoe ze hun kustgemeente tegen 2030-2050 willen zien evolueren. Hoe gaan we om met de vergrijzing? Hoe pakken we de bouwshift aan? Hoe zorgen we voor duurzame mobiliteit? Over al die vragen konden bezoekers hun ideeën aan de muren prikken. Die consultatie liep van eind oktober 2019 tot begin januari 2020.

De voorbereidende fase en de consultatieronde moeten in het voorjaar van 2020 een uitgewerkte conceptnota opleveren. Die geeft dan de aanzet voor de officiële procedure. Aan het eind van dat traject zal Knokke-Heist beschikken over een goedgekeurd beleidsplan, met de definitieve strategische visie en bijbehorende uitgewerkte beleidskaders.