Lokaal Energie- en Klimaatpact
22/02/2022

Lokaal Energie- en Klimaatpact

Begin juni 2021 riep de Vlaamse Regering alle gemeenten op om het Lokaal Energie- en Klimaatpact, dat de transitie in het energie- en klimaatbeleid moet helpen waarmaken, te ondertekenen. Elke gemeente verbindt zich er via het pact toe om:

  • het Burgemeestersconvenant 2030 te ondertekenen en uit te werken
  • gemiddeld jaarlijks 2,09 procent primaire energie te besparen in eigen gebouwen
  • tegen 2030 de CO2-uitstoot van eigen gebouwen en technische infrastructuur met 40 procent te verminderen t.o.v. 2015
  • openbare verlichting tegen 2030 te verLEDden
  • het draagvlak voor hernieuwbare energie te verhogen, geen heffingen op hernieuwbare energie-installaties in te voeren en bestaande heffingen tegen ten laatste 2025 af te bouwen
  • lokale warmte-en sloopbeleidsplannen op te maken.

Daarnaast spoort ze inwoners, bedrijven en verenigingen aan om samen op Vlaams niveau tegen 2030 de streefdoelen uit de 4 werven van het Pact te realiseren:

  • werf 1 – Laten we een boom opzetten: vergroening
  • werf 2 – Verrijk je wijk: energiebesparende renovaties en hernieuwbare energieprojecten
  • werf 3 – Elke buurt deelt en is duurzaam bereikbaar: koolstofvrije (deel)mobiliteit
  • werf 4 – Water, het nieuwe goud: droogteproblematiek, ontharding en infiltratie

Gemeenten die het Klimaatpact ondertekenen krijgen financiële ondersteuning. In 2021 trekt de Vlaamse overheid er 24,3 miljoen euro voor uit, de gemeenten dragen evenveel bij. De gemeenten bepalen zelf waarvoor ze het budget gebruiken, maar de besteding ervan moet natuurlijk wel de doelstellingen van het Klimaatpact helpen realiseren. Het Klimaatpact mikt op concrete en haalbare hands-on acties en wil de administratieve overhead zo miniem mogelijk houden.

WVI treedt tot het Klimaatpact toe als ondersteunende partner. Dat betekent dat we onze brede expertise zullen inzetten om onze gemeenten te begeleiden, maar ook dat we met concrete realisaties de doelen helpen waarmaken. Gemeenten worden in het Pact aangemoedigd om samen te werken, zowel intergemeentelijk als met inwoners, bedrijven en verenigingen. Hierin is WVI een sterke partner.

Nathalie Garré
Nathalie Garré
beleidsmedewerker klimaat