Knokke-Heist - Heulebrug
22/02/2022

Heulebrug, een nieuwe wijk op mensenmaat

Wat?

Heulebrug is een New Urbanism-project dat zich door de traditionele polderarchitectuur in de regio laat inspireren om duurzame, leefbare en hechte woonkernen te creëren. Het masterplan voor Heistse woonwijk dateert al uit 1998, en was zijn tijd ver vooruit. Voorschriften in verband met o.a. materiaalgebruik, dakhellingen en bouwhoogtes, moeten een harmonische architectuur waarborgen.

Aan de basis van het project Heulebrug liggen de gedrevenheid en de visionaire kracht van burgemeester graaf Lippens, en zijn bezorgdheid om jonge gezinnen de kans te geven om in hun eigen gemeente een mooie, maar toch betaalbare woning te bouwen. Het masterplan voor het Heulebrug-project werd op zijn initiatief uitgewerkt door het Amerikaanse stedenbouwkundig bureau Duany Plater-Zyberk, in samenwerking met de Luxemburgse architect en stedenbouwkundige Léon Krier, een vaandeldrager van het New Urbanism.

De eerste fase van het project omvatte 211 percelen, waarvan 185 voor individuele kopers. De tweede fase beslaat de resterende 9 hectare van het masterplan, ten oosten van het al gerealiseerde deel. WVI bood er 159 percelen voor gezinswoningen te koop aan. Drie bouwstroken verkocht WVI aan de gemeente, die ze in erfpacht zal geven aan sociale woningmaatschappijen om er 54 woonentiteiten te realiseren.

Rol WVI

WVI koos voor een gestage, slimme groei, met na elke fase genoeg ademruimte voor evaluatie en eventuele bijsturing. Opvallend is overigens dat het oorspronkelijke masterplan geen ingrijpende bijsturingen nodig had. WVI heeft de kwaliteiten van het masterplan bewaakt en ze waar dat kon ook versterkt. Zo werd de parkeerruimte bij de appartementen – die in het masterplan bovengronds zat – ondergronds gestopt en kregen de vijver en ringgracht een extra meerwaarde als waterbuffer. En nog opvallend: de beeldkwaliteit en de bouwstijlen hebben nog niets van hun charme verloren en blijven bij de bewoners in de smaak vallen.

Over het project

EERSTE FASE

In 2002 werd reeds gestart met de eerste fase van het 25 ha groot woonuitbreidingsgebied. Zo werden 185 individuele bouwkavels en 26 sociale koopwoningen gerealiseerd, nam het Sociaal Huis zijn intrek in de Heulebrugtoren en werden de 124 private appartementen (waaronder 34 WVI-appartementen) in samenwerking met VT-Invest opgeleverd. Ook de 52 sociale appartementen van T’Heist Best en Vivendo aan de westelijke zijde van het Kraaiennestplein werden gebouwd door aannemer Van Tornhaut van de VT-Invest group.

APPARTEMENTEN

Voor de realisatie van de 124 appartementen had WVI een oproep in één fase gelanceerd. Aan projectontwikkelaars werd gevraagd meteen al in zee te gaan met een architect en tegelijk een architectuurontwerp en een uitvoeringsdossier voor te leggen. Met de geselecteerde projectontwikkelaar – VT Invest – werden vervolgens onderhandelingen aangeknoopt. In die fase werd de invulling van het project nog verder verfijnd en geoptimaliseerd.

Van de 124 appartementen waren er 90 vrij te koop. De resterende 34 appartementen – die zowat 25 procent goedkoper zijn – werden uitsluitend aangeboden aan kopers die voldoen aan de voorwaarden die WVI oplegt. Zo mogen kopers nog geen eigendom bezitten of moeten ze dat binnen de vijf jaar na aankoop van het WVI-appartement van de hand doen. Ook moeten ze het gekochte appartement minstens tien jaar zelf bewonen. Inwoners van Knokke-Heist krijgen absolute voorrang.

TWEEDE FASE

In 2017 werd gestart met de verkoop van de tweede en laatste WVI-fase van de woonwijk Heulebrug. Deze fase omvatte 159 WVI-kavels voor eengezinswoningen en minstens 54 sociale huurwoningen die de sociale bouwmaatschappij ‘t Heist Best realiseert. Met die tweede fase is Heulebrug zo goed als voltooid. WVI zal op 24 van de 159 eigen kavels zelf betaalbare, kwaliteitsvolle en duurzame huurwoningen bouwen. Die woningen stelt WVI dan ter beschikking van het Betaalbaar Verhuurkantoor in Knokke-Heist. WVI en het gemeentebestuur willen zo ook een betaalbaar huursegment aanbieden.

De allerlaatste fase van het masterplan Heulebrug wordt gerealiseerd door het Autonome Gemeentelijk Stadsontwikkelingsbedrijf (AGSO) van Knokke-Heist op de twee resterende projectzones.

BETAALBAARHEID

Om de betaalbaarheid van de woningen te vrijwaren, verkenden WVI en het gemeentebestuur gaandeweg nieuwe mogelijkheden. Zo werden de 159 WVI-kavels van de tweede fase te koop aangeboden volgens een objectief toewijzingssysteem. Omdat het gemeentebestuur van Knokke-Heist jonge gezinnen de kans wil geven om in hun eigen gemeente een woning te bouwen, geldt een voorrangsregeling voor inwoners van de gemeente. Om financiële speculaties tegen te gaan, werden de voorwaarden in vergelijking met de eerste fase verstrengd. Zo mag het bouwperceel de eerste 20 jaar niet worden doorverkocht.

Mathias Delrue
Mathias Delrue
projectverantwoordelijke / ruimtelijk planner wonen