Roeselare - Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek - visualisatie
22/02/2022

Klimaatbestendig bedrijvenpark Beveren-Krommebeek

Wat?

In samenwerking met het stadsbestuur van Roeselare werkte WVI de voorbije jaren aan de realisatie van het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek. De woelige voorgeschiedenis, de nabijheid van de woonomgeving en de delicate waterhuishouding zorgden voor de nodige uitdagingen. Het resultaat is een prettige woon- en werkomgeving, waarin bedrijvigheid hand in hand gaat met ruimte voor groen en blauw.

 

Rol WVI

WVI beschikt als publieke projectontwikkelaar over kennis, ervaring en middelen om deze complexe en kapitaalintensieve projecten efficiënt te realiseren en te beheren. Zo zijn we vertrouwd met de economische noden van het bedrijfsleven en willen we door het aanbieden van goed functionerende sites, een antwoord geven op de vele verzuchtingen. Grond is schaars en bovendien is een bedrijventerrein een plek met strategisch belang. Daarom waakt WVI ook over het beheer van de terreinen om zo speculatie en ongewenste functiewijzigingen te voorkomen.

 

Over het project

Bedrijvenpark Beveren-Krommebeek beslaat een oppervlakte van circa 47 hectare aan de noordelijke rand van Roeselare. Het terrein ligt ingeklemd tussen enkele belangrijke invalswegen en de woonkern van deelgemeente Beveren. Vooral door de nabijheid van de woonomgeving waren de eerste plannen van de Vlaamse Regering om het gebied te bestemmen als gemengd regionaal bedrijventerrein omstreden. De plannen, die deel uitmaakten van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) “Afbakening regionaalstedelijk gebied Roeselare”, stuitten op hevig verzet van de lokale bevolking en sneuvelden uiteindelijk voor de Raad van State. Pas na de nodige bijsturingen kreeg het aangepaste GRUP in 2012 wel groen licht.

INRICHTINGSFASE

Voor WVI was dat het startsein om de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het gebied, dat voorheen hoofdzakelijk een landbouwbestemming had, aan te vatten. De eerste stap was de opmaak van een breed gedragen inrichtingsplan, waarbij het uitgangspunt was om het gebied niet louter als bedrijventerrein in te vullen, maar om meerwaarde te creëren voor de volledige omgeving. De buurtbewoners werden dan ook meermaals geraadpleegd bij de opmaak van het inrichtingsplan. Uiteindelijk diende een evenwicht gevonden te worden tussen de bestemming van het gebied als bedrijventerrein, de bezorgdheden van de omwonenden, de beleidsdoelstellingen van het stadsbestuur en de kenmerken van het terrein.

Een essentieel element in deze evenwichtsoefening was de waterhuishouding. Het terrein wordt doorsneden door de Krommebeek, die ten zuiden van het projectgebied ondergronds door het centrum van Beveren stroomt. In het verleden zorgde deze bottleneck herhaaldelijk voor ernstige wateroverlast in periodes van hevige regenval.

ONTWIKKELINGSFASE

Na de goedkeuring van het inrichtingsplan en diverse voorbereidende werkzaamheden, kon de daadwerkelijke ontwikkeling van het terrein in 2017 worden aangevat. Het zal niet verbazen dat het water uiteindelijk een prominente plaats gekregen heeft in het gebied. Diverse laaggelegen zones en natuurlijke bufferbekkens compenseren de verharding op de bedrijfspercelen en bieden de beek de ruimte om in natte periodes op gecontroleerde wijze buiten de oevers te treden. Tegelijkertijd bieden deze zones volop kansen voor de ontwikkeling van natte natuur. Op de hoger gelegen gronden wordt bloemrijk grasland afgewisseld door massieven van heesters en hoogstammige bomen, die voor buffering en beschutting zorgen. Voor het beheer van het gebied wordt ingezet op een extensief maaibeheer in combinatie met begrazing door schapen.

In totaal bestaat bijna 15 hectare van het projectgebied uit ruimte voor groen en water, vooral in de beekvallei en aansluitend op de woonomgeving. Op deze manier werd een geleidelijke overgang gecreëerd naar de bedrijfspercelen, die zich vooral in het centrale deel van het gebied en langs de omliggende invalswegen situeren.

UITGIFTEFASE

Illustratief voor het belang van de ontwikkeling voor het regionale bedrijfsleven is dat de percelen (in totaal circa 30 hectare) inmiddels vrijwel allemaal toegewezen werden aan bedrijven. Zij beschikken zonder uitzondering over zeer concrete investeringsplannen. Dit blijkt wel uit het feit dat de eerste bedrijven zich vorig jaar reeds in het gebied gevestigd hebben. Op korte termijn zullen ook de resterende percelen in gebruik genomen worden, onder andere door de firma VDL Bus Roeselare, die momenteel nog gevestigd is in het centrum van Beveren. Op een perceel van ongeveer 8 hectare zal dit bedrijf, waar circa 650 mensen werken, een nieuwe fabriek oprichten voor de bouw van elektrische bussen. Specifieke en gedetailleerde inrichtingsvoorschriften waarborgen de kwalitatieve inpassing en de architectuur van de bedrijfsgebouwen, terwijl de verkoopvoorwaarden van WVI de aanwending van de volledige dakoppervlaktes voor de opwekking van hernieuwbare energie garanderen.

Het resultaat van de ontwikkeling sluit perfect aan op het bestuursakkoord RSL2018 van de toenmalige meerderheidspartijen CD&V, sp.a en Groen. Zij wilden ruimte geven aan ondernemingen, maar ook een oplossing voor de waterproblematiek was prioritair. De ambitie om door middel van blauwe en groene vingers meer natuur en biodiversiteit tot in de dorpskernen te brengen werd eveneens verwezenlijkt, terwijl de nieuwe fietsverbindingen perfect passen bij de rijke fietstraditie van de stad Roeselare. In elk geval weet het publiek, in het bijzonder omwonenden en werknemers, de weg naar het gebied al goed te vinden. Zowel te voet als op de fiets, al dan niet via het nieuwe mountainbikeparcours, ontdekken zij dat het bedrijvenpark Beveren-Krommebeek veel meer is dan louter een bedrijventerrein.