Burgemeestersoverleg Westhoek
30/03/2022

Burgemeestersoverleg Westhoek

Al sinds 1994 steunt WVI de regiowerking in de Westhoek, onder meer door er het burgemeestersoverleg te coördineren. Het Westhoekoverleg is het feitelijk samenwerkingsverband van de 18 steden en gemeenten van de Westhoek. De actuele samenwerking is gebaseerd op de goedkeuring van het protocol in de 18 gemeenteraden voor de periode van 6 jaar. Het huidige protocol startte in 2020 en loopt tot en met 2025. Eind 2017 werd de dienstverlenende vereniging Westhoek opgericht.

Westhoekoverleg heeft vier centrale doelstellingen:

 • de intergemeentelijke samenwerking in de Westhoek groeperen, structureren en onderbouwen
 • de Westhoekgemeenten ondersteunen en begeleiden door het creëren van een eigen aanbod en het beantwoorden van vragen
 • de belangen van de Westhoekgemeenten verdedigen ten aanzien van derden
 • het creëren van een overlegforum waarin de Westhoekgemeenten en de Provincie West-Vlaanderen elkaar ontmoeten voor de aansturing en opvolging van de streekwerking.

WVI is partner van het Westhoekoverleg dat gefinancierd wordt door bijdragen van de 18 Westhoekgemeenten, en ondersteunt de werking door onder meer te voorzien in personeel.

 

Directeursoverleg

Het directeursoverleg ondersteunt onder meer inhoudelijk de bijeenkomsten van het burgemeestersoverleg. Agendapunten van het burgemeestersoverleg worden tegelijk ter sprake gebracht op het directeursoverleg. Dit komt de onderbouwing van de agendapunten en de uitvoering van beslissingen van het burgemeestersoverleg ten goede. Het directeursoverleg functioneert tegelijk als lerend netwerk van en voor de Westhoekdirecteurs. Ook vanuit deze invalshoek worden zaken geagendeerd.

DVV Westhoek

DVV Westhoek

Eind 2017 richtten 17 Westhoekgemeenten en WVI een nieuw intergemeentelijk samenwerkingsverband op: de dienstverlenende vereniging (DVV) Westhoek. Bij de oprichters van DVV behoorden alle gemeenten van de regio, behalve Koksijde en Wervik. Koksijde is in 2019 lid geworden van de DVV. Overigens blijft Wervik wel vertegenwoordigd in het burgemeestersoverleg, dat als beleidsvoorbereidend overlegorgaan een erg belangrijk forum blijft.

www.dvvwesthoek.be

WVI coördineert

De DVV fungeert als het uitvoerend agentschap voor de 18 vennoten. Als aandeelhouder is WVI vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Een medewerker van WVI staat in voor de dagelijkse coördinatie van de intercommunale. DVV Westhoek wil vooral de beleidsuitvoering voor de Westhoekgemeenten efficiënter doen verlopen. Bestaande samenwerkingsverbanden worden in de DVV ingekanteld. Als gemeenten nieuwe samenwerkingen opzetten, gebeurt dat voortaan in de schoot van de DVV. DVV Westhoek is partner voor de overheid bij project- en subsidieoproepen van de hogere overheid. De DVV stelt ook intergemeentelijk personeel ter beschikking.

 

Pijlers

De werking van DVV Westhoek stoelt op enkele belangrijke pijlers:

 • Welzijn: het Welzijnsplatform brengt lokale besturen en actoren in de regio samen. Het doel: een toegankelijk welzijns- en zorgaanbod waarborgen, kansarmoede en vervoersarmoede bestrijden en de zorg vermaatschappelijken. Zo is DVV Westhoek de kernpartner voor de Vlaamse overheid voor de uitrol van jeugdhulp onder de noemer ‘1 gezin 1 plan’. Daardoor kunnen welzijnsorganisaties 14 extra VTE’s inzetten om jongeren met psychische problemen te begeleiden.
 • Sociale economie: DVV Westhoek is regisseur voor alle initiatieven die kansengroepen en mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan een job willen helpen of willen begeleiden. Daarin heeft ook het project Foodsavers Westhoek een plaats, een sociaal distributieplatform dat (voedsel)overschotten herverdeelt naar sociale organisaties. DVV Westhoek treedt ook op als wijkwerkorganisatie voor de gemeenten.
 • Energiehuis: DVV Westhoek doet voor de Westhoekgemeenten dienst als Energiehuis: het verstrekt energieleningen, organiseert een laagdrempelig energieloket en begeleidt en ontzorgt inwoners die hun woning energetisch willen renoveren.
 • Vrije tijd: DVV Westhoek profileert zich als expertise- en ondersteuningsplatform voor beleidsmakers en -uitvoerders in de Westhoek. Door samen te werken en partnerschappen op te zetten wil de DVV een uitdagend, vernieuwend en toegankelijk vrijetijdsaanbod aanbieden. Concreet treedt DVV Westhoek op als kaartsysteembeheerder van UITPAS Westhoek, worden gezamenlijke jeugdwerkactiviteiten voor kinderen en jongeren georganiseerd onder de noemer Pas Partoe en wordt een systeem van taxicheques gecoördineerd voor jongeren die uitgaan in de Westhoek.
 • Regiomarketing: om de beeldvorming over de regio bij te stellen en diverse doelgroepen aan te zetten om te gaan werken, ondernemen en te wonen in de Westhoek zet DVV Westhoek sinds 2019 campagnes voor regiomarketing op.
 • Mobiliteit: DVV Westhoek staat in voor de uitvoering van het ‘vervoer op maat’ in het kader van het pilootproject dat door de Vlaamse regering aan de regio werd toegewezen. Tegelijk neemt de DVV deel aan het Europese project Stronger Combined, dat mobiliteitsoplossingen in een rurale context wil combineren. Daarin wordt ingezet op de ontwikkeling van de mobiliteitsdiensten die aangeboden worden in dorpspunten.

   

Ingekanteld

Allerlei samenwerkingsverbanden die zijn ondergebracht in DVV Westhoek bestonden al voor 2017, maar werden sindsdien systematisch ingekanteld. Ondertussen heeft de DVV al 21 personeelsleden. In de loop van 2020 werden nog andere samenwerkingsverbanden ingekanteld: het cultuuroverleg IJzervallei, de intergemeentelijke woondienst WoonWinkel West, De Opstap: een samenwerking tussen 9 OCMW’s om kansengroepen (vooral leefloners) naar de arbeidsmarkt te laten doorstromen en de buurtgerichte zorg met projecten zoals Nestor en Zorg in de binnentuin.

Benieuwd naar de werking van DVV Westhoek?
Dieter Hoet
Dieter Hoet
coördinator burgemeestersoverleg Westhoek