Algemene voorwaarden

WVI realiseert en verkoopt zowel niet-gesubsidieerde ‘vrije' verkavelingen als gesubsidieerde 'sociale' verkavelingen. De voorwaarden en verplichtingen verschillen naargelang het vrije of sociale verkaveling betreft (zie verder).
 

U koopt een perceel in een vrije verkaveling


Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U mag slechts 1 perceel kopen.
 • U mag een eigendom (woning, appartement, bouwgrond) bezitten, maar u moet dat verkopen binnen 5 jaar nadat u het perceel bij WVI hebt aangekocht.

Verplichtingen

 • De op te richten woning moet winddicht zijn binnen 4 jaar en voltooid zijn binnen 5 jaar.
 • U kunt het onbebouwde perceel niet verkopen.
 • U moet de woning zelf bewonen binnen de 5 jaar na aankoop.
 • U moet de woning minstens 10 jaar zelf bewonen.

 

 

 

 

 

 

U koopt een perceel in een sociale verkaveling


Voorwaarden

 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U mag slechts 1 perceel kopen.
 • U mag geen onroerend goed bezitten in België of in het buitenland (geen perceel, woning of appartement volledig of deels in volle eigendom, vruchtgebruik, erfpacht of opstal).
 • U mag geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u een woning of een perceel dat bestemd is voor woningbouw hebt ingebracht.
 • Uw netto belastbaar inkomen (volgens het laatst gekende aanslagbiljet) bedraagt:
  • Minimum € 9.929
  • Maximum:​
   • € 39.678 voor alleenstaande zonder persoon ten laste
   • € 43.639 voor alleenstaande met een handicap zonder persoon ten laste
   • € 59.510 voor alle anderen - per bijkomende persoon ten laste wordt dit bedrag verhoogd met € 3.962
    Als het inkomen minder dan € 9.929 bedraagt, wordt het inkomen van het jaar nadien of eventueel zelfs van het lopende jaar in aanmerking genomen. Het inkomen kan dan met alle middelen worden aangetoond.

! Let op: Wenst u een sociale bouwgrond te kopen in een gemeente die is opgenomen in cluster 1 of cluster 2, dan gelden verhoogde maximumgrenzen. Een lijst van deze gemeenten kan u vinden via volgende link: https://www.vmsw.be/Home/Ik-ben-particulier/Kopen-van-een-sociale-woning/Wanneer-mag-u-een-sociale-woning-of-bouwgrond-kopen/Voorwaarden-voor-de-aankoop/Gemeenten-in-cluster-1-en-2

zie www.vmsw.be voor meer info m.b.t. de voorwaarden voor de aankoop van een sociale bouwkavel.

 

Verplichtingen

 • De op te richten woning moet winddicht zijn binnen 4 jaar en voltooid zijn binnen 5 jaar.
 • U kunt het onbebouwde perceel niet verkopen.
 • U moet de woning zelf bewonen binnen de 5 jaar na aankoop.
 • U moet de woning minstens 10 jaar zelf bewonen.
 • Het bouwvolume van de op te richten woning mag niet meer bedragen dan 550m³, te verhogen met 25m³ per persoon ten laste vanaf de derde persoon ten laste. Het volume van de woning wordt berekend op basis van de binnenafmetingen van de woning.

Opgelet!

Naast de algemene voorwaarden zijn op elke verkaveling stedenbouwkundige voorschriften van toepassing. Die bevatten algemene bouwvoorschriften, waaraan alle bouwwerken moeten voldoen. Een overzicht van de geldende stedenbouwkundige voorschriften krijgt u toegestuurd wanneer u uitgenodigd wordt voor de verkoopavond.