Bekendmaking

De lijst van besluiten van de raad van bestuur en de algemene vergadering worden bekendgemaakt op de website van WVI.

Het publiek kan inzage krijgen in de besluiten conform de wetgeving openbaarheid van bestuur.

Overeenkomstig artikel 468 van het Decreet Lokaal Bestuur kan tegen een besluit van een dienstverlenende vereniging, op straffe van niet-ontvankelijkheid, een klacht ingediend worden binnen een periode van 30 dagen, die volgt op de dag van de bekendmaking op de webtoepassing van de dienstverlenende vereniging van de lijst van de aangelegenheden, vermeld in artikel 466, of van de besluiten, vermeld in artikel 467.

Hieronder vind je de linken naar: