Veelgestelde vragen

Kies een categorie:
Transacties Vastgoed Groenbeheervergoeding Groenaanleg op privaat perceel CO2-neutraliteit Bewegwijzering Zoek in alle vragen
Wat is een transactie? Lees meer Lees minder

Een transactie is een overdracht van enig zakelijk recht zoals een doorverkoop, een schenking, een ruil, …

Met welke termijn moet ik rekening houden? Lees meer Lees minder

Bij elke aanvraag tot transactie dient u rekening houden met de behandelingstermijn van 40 werkdagen bij WVI.

Welke kosten zijn verbonden aan een transactie? Lees meer Lees minder

Bij elke transactie wordt:
- een éénmalige dossierkost in rekening gebracht en
- wordt de overeenstemming van de inrichting van het perceel met de geldende voorwaarden geïnventariseerd en meegedeeld aan de notaris. Hier volgt al dan niet een financiële waarborg.

Wat houdt de eenmalige dossierkost in? Lees meer Lees minder

Deze dossierkost omvat de plaatsing of herbelettering van een individueel bedrijfspaneel, administratieve kosten en het nazicht en de opvolging van de staat van de groenaanleg op het perceel en de aangrenzende bermstroken (inclusief in- en/of uitrit) op het openbaar domein.

Deze standaard basisvergoeding (excl. btw) is voor rekening van de eigenaar/verkoper en wordt berekend op basis van de perceelsgrootte:
- € 750 voor percelen < 2.500 m²
- € 1000 voor percelen ≥ 2.500 m² < 5.000 m²
- € 1500 voor percelen ≥ 5.000 m² < 7.500 m²
- € 2000 voor percelen ≥ 7.500 m²

Deze dossierkost wordt aan de huidige eigenaar/verkoper gefactureerd en de betaling wordt via de notaris geregeld. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.

De termijnen voor de behandeling van het transactiedossier nemen een effectieve aanvang vanaf de ontvangst van de betaling van deze dossierkosten. Na ontvangst van de notariële geregistreerde akte van de transactie of melding dat het transactiedossier werd stopgezet, wordt aan u een factuur voor voldaan door WVI overgemaakt.

Wat houdt de financiële waarborg in? Lees meer Lees minder

Bij vraag tot toestemming voor een transactie gaat onze terreinbeheerder ter plaatse om een inventarisatie op te maken van de overeenstemming van de groenaanleg op het perceel en de aangrenzende bermstroken (inclusief in- en/of uitrit) op het openbaar domein met de geldende voorwaarden (zie artikel 4 verplichte groenzone van hoofdstuk II stedenbouwkundige voorschriften in de verkoopvoorwaarden aangehecht aan de notariële akte).

Onze bevindingen/richtlijnen worden vervolgens meegedeeld aan de notaris ter voorbereiding van de transactieakte.

Waarborg private groenaanleg
Als de bestaande groenaanleg conform onze verkoopvoorwaarden is aangelegd, zal de koper geen groenwaarborg (meer) moeten betalen.
Indien dit niet het geval is, zal er een waarborg gevraagd worden die gelijk is aan:
- € 2.500 voor percelen tot 2.500 m²
- € 5.000 voor percelen van 2.500 m² tot 5.000 m²
- € 7.500 voor percelen van 5.000 m² en groter

Waarborg bermstroken (inclusief in- en/of uitrit) op het openbaar domein
Als de bermstroken conform onze verkoopvoorwaarden zijn aangelegd (d.i. grasstroken onderbroken door in- en/of uitrit), zal de koper geen waarborg moeten betalen.
Indien dit niet het geval is (zoals het in gebruik nemen voor privatieve doeleinden, het aanbrengen van niet vergunde verhardingen, het rechtstreeks laten ontsluiten van parkeerplaatsen op het openbaar domein, …), zal er een waarborg gevraagd worden volgens volgende berekening:
- € 50 per m² aangrenzende bermoppervlakte (stroken tussen de rand van de wegenis en de perceelsgrens)
De kosten voor de eventuele aanpassingen van de bermen (opbraak verharding, aanvullen met teelaarde, inzaaien, … ) zijn integraal voor rekening van de koper.

Wanneer kan ik mijn waarborg terug vorderen? Lees meer Lees minder

Onze terreinbeheerders maken één jaar na de datum akte een afspraak voor nazicht. Als de eigenaar de gevraagde aanpassingen binnen het jaar na de ingebruikname van het perceel niet correct heeft uitgevoerd, zal WVI deze voor rekening van de eigenaar laten uitvoeren.

De waarborg wordt, na uitvoering van de werken, verrekend met de eindafrekening van de aannemer. Is de waarborg hoger dan de uiteindelijke kostprijs zal WVI het restbedrag uitbetalen aan de eigenaar. Is de waarborg niet toereikend zal WVI een bijkomende factuur opmaken voor de eigenaar.

Ik wil mijn vestiging verhuren. Wat moet ik doen? Lees meer Lees minder

De verhuring houdt een staking in van de in de akte opgenomen economische activiteit. Als u uw vestiging wil verhuren, moet u aan WVI schriftelijk goedkeuring vragen per aangetekende brief naar: WVI - Ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

Ik wil mijn vestiging verkopen. Wat moet ik doen? Lees meer Lees minder

Als u uw vestiging wilt verkopen, brengt u of uw notaris WVI hiervan op de hoogte per aangetekende brief naar WVI – ondernemen, Baron Ruzettelaan 35, 8310 Brugge.

Waar vind ik mijn verkoopvoorwaarden terug? Lees meer Lees minder

De algemene verkoopvoorwaarden vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". De specifieke verkoopvoorwaarden voor uw perceel vindt u terug in uw akte.

Welke economische activiteiten zijn toegestaan? Lees meer Lees minder

Deze economische activiteiten zijn bepaald in het RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan) of BPA (bijzonder plan van aanleg). Deze vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten" (onder voorbehoud van aangepaste regelgeving).

Wie onderhoudt het openbaar domein tussen de weg en mijn perceel? Lees meer Lees minder

Dit kan u terugvinden in uw akte en staat omschreven in Hoofdstuk I Algemene verkoopvoorwaarden. Onze parkmanagers houden een oogje in het zeil om de netheid van de percelen te vrijwaren en een kwaliteitsvol aangelegd bedrijventerrein te kunnen garanderen.

Bouw- of renovatieplannen? Lees meer Lees minder

Alvorens u uw aanvraag van de omgevingsvergunning bij het gemeentebestuur indient, legt u het bouw- en omgevingsplan ter goedkeuring aan WVI voor. Bij CO2-neutrale bedrijventerreinen kan WVI op aanvraag uw plannen toetsen aan de principes van energiezuinig bouwen.

Riolering? Lees meer Lees minder

Bij nieuwbouw of grondige verbouwing, is de koper verplicht om het afvalwater en het regenwater volstrekt gescheiden op te vangen en af te voeren naar het openbare rioleringsstelsel. Voordat u aan de uitvoering van de werken begint, legt u het ontwerpplan voor gescheiden afvoer, samen met de aanvraag van de omgevingsvergunning, ter goedkeuring voor aan de bevoegde diensten van de stad of gemeente.

Waarom betaal ik groenbeheervergoeding? Lees meer Lees minder

Als bedrijf gevestigd op het bedrijventerrein draagt u bij tot de kosten voor het onderhoud van de openbare groenzones. Dit groen bestaat uit de randbuffer(s) rond het bedrijventerrein, de zones met de gemeenschappelijke waterbuffers alsook de zone tussen de rooilijn en de weg. De aanleg van groene bufferzones ten aanzien van omgevende woonbebouwing of omliggende open ruimte is een vereiste bij de inrichting van een bedrijventerrein alsook bepalend voor de beeldkwaliteit.

Betaal ik groenbeheervergoeding als nieuwe koper bij een doorverkoop? Lees meer Lees minder

Bij doorverkoop betaalt de nieuwe eigenaar pro rata de groenbeheervergoeding van dat jaar.

Hoe verloopt de facturatie voor groenbeheer? Lees meer Lees minder

Op basis van de omvang van uw terrein ontvangt u jaarlijks een factuur. De facturatie gebeurt digitaal via facturatie [at] wvi.be in de maand mei.

Waar kan ik het groenplan van mijn bedrijventerrein vinden? Lees meer Lees minder

Het algemene groenplan vindt u per bedrijventerrein terug onder de rubriek "documenten". Het specifieke detailplan van het groenbeheer voor uw perceel vindt u terug in de verkoopvoorwaarden van uw akte. Dit plan geeft aan of het volledige onderhoud van het openbaar domein in rekening wordt gebracht en of u hier zelf nog verplichtingen heeft. Op een aantal bedrijventerreinen blijven de bedrijven namelijk instaan voor de aanleg en het onderhoud van de groenzone tussen de rooilijn en de weg, maar worden alle overige openbare zones wel gemeenschappelijk onderhouden in het groenbeheercontract.

Wat houdt het onderhoud van openbaar groen in? Lees meer Lees minder

Een omschrijving hiervan vindt u terug in de verkoopvoorwaarden. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk IV Parkmanagement.

Waarom betaal ik een waarborg? Lees meer Lees minder

Voor de verplichte groen- en omgevingsaanleg op uw eigen terrein betaalde u een waarborg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte.

Waarom betaal ik als nieuwe koper bij een doorverkoop een waarborg? Lees meer Lees minder

U betaalt deze opnieuw als waarborg voor het in stand houden van de reeds aanwezige groen- en omgevingsaanleg. Deze waarborg stort WVI terug eenmaal u voldoet aan alle inrichtingsvereisten van WVI zoals opgenomen in de verkoopvoorwaarden van uw akte. De groenwaarborg bedraagt €2.500 voor percelen tot 2.500m². Per aangebroken schijf van 2500m² verhoogt de waarborg met €2.500.

Hoe vraag ik mijn waarborg terug? Lees meer Lees minder

Ten vroegste één jaar na het verlijden van de akte kan WVI, op vraag van de nieuwe koper, de groenwaarborg terugstorten. De parkmanager komt langs om vast te stellen of u de voorschriften rond de groen- en omgevingsaanleg nog steeds naleeft. U stuurt uw vraag tot het terugkrijgen van uw groenwaarborg naar WVI via terreinbeheer [at] wvi.be.

Welke groen- omgevingsaanleg moet ik voorzien? Lees meer Lees minder

De voorschriften rond groenaanleg vindt u terug in uw akte. Deze zijn opgenomen in Hoofdstuk II Stedenbouwkundige voorschriften - artikel 4 Verplichte groenzone.

Moet ik in mijn aanvraag omgevingsvergunning een collectieve buffer voorzien?
Lees meer Lees minder

Nee. Er is een collectief buffervolume voorzien voor alle verhardingen binnen dit bedrijventerrein. Je hoeft geen eigen voorzieningen meer te treffen. Het is voldoende om in jouw aanvraag omgevingsvergunning te verwijzen naar de collectieve voorzieningen. De plannen hiervoor kan je bij WVI opvragen. Meer informatie kan je terugvinden in hoofdstuk III van de stedenbouwkundige verkoopvoorwaarden van je akte

Wat is CO₂-neutraliteit? Lees meer Lees minder

WVI ontwikkelt CO2-neutrale bedrijventerreinen. Volgens de verkoopvoorwaarden moeten de bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein hun volledige elektriciteitsverbruik uit 100% hernieuwbare energie halen.

Hoe gaat u te werk? Lees meer Lees minder

Alle bedrijven die zich vestigen op een CO2-neutraal bedrijventerrein kunnen kiezen uit één of meerdere van volgende opties om te voldoen aan de CO2-neutraliteitsverplichting:
- een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
- zelf groene stroom opwekken en voor het resterende verbruik een groenestroomcontract afsluiten met een elektriciteitsleverancier;
- een contract voor grijze stroom afsluiten met een elektriciteitsleverancier en voor het aantal verbruikte MWh aan elektriciteit verhandelbare emissiekredieten (CER of ERU) aankopen;
- of combineer bovenstaande mogelijkheden.

Hoe toon ik aan dat ik aan de CO₂-neutraliteitsverplichting voldoe? Lees meer Lees minder

WVI vraagt u jaarlijks om aan te tonen dat uw bedrijf voldoet aan de CO2-neutraliteitsverplichting. Dit doet u door ons uw eindafrekening van uw electriciteitsverbruik te bezorgen. Deze moet bestaan uit 100% hernieuwbare energie. De verplichting tot CO2-neutraliteit gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op de ingebruikname van uw bedrijfsgebouw.

Hoe bestel ik een individueel paneel? Lees meer Lees minder

Je kan een individueel paneel bestellen door een e-mail te sturen naar terreinbeheer [at] wvi.be of te bellen naar 050 36 71 71.

Een paneel kost €400 (inclusief belettering, plaatsing en BTW). Om deze prijs te kunnen garanderen plaatsen wij de bestelling pas bij onze leverancier als er voldoende interesse is van de bedrijven op het bedrijventerrein.

Hoe meld ik beschadiging aan de bewegwijzering? Lees meer Lees minder

U kan dit melden via pm [at] wvi.be. U mag hier zeker een foto aan toevoegen.

Is de vermelding van mijn bedrijf op de infozuil gratis? Lees meer Lees minder

De vermelding is gratis. Wij voorzien een jaarlijkse actualisatie. 

Welke bewegwijzering voorziet WVI op het bedrijventerrein? Lees meer Lees minder

WVI implementeert en beheert op haar bedrijventerreinen een uniform bewegwijzeringssysteem. Dit systeem bestaat uit een informatiezone met infozuil, signalisatie en individuele bedrijfspanelen. 

Wat is een informatiezone? Lees meer Lees minder

Voorbij de ingang van het bedrijventerrein vindt u een infozuil waarop een plan van het bedrijventerrein en een lijst van de bedrijven is weergegeven. Met behulp van deze informatiezuil kan de bezoeker de ligging van uw bedrijf eenvoudig opzoeken. 

Waar kan ik wijzigingen doorgeven? Lees meer Lees minder

U kan dit online doorgeven via deze link of via pm [at] wvi.be.