Algemene voorwaarden voor ondernemers

Algemene voorwaarden

 

Ruimte om te ondernemen is schaars in Vlaanderen. Daarom streven we op onze bedrijventerreinen naar een optimale en correcte invulling van de percelen. Op het bedrijfsperceel moet een eigen economische activiteit - zoals vermeld in de akte - uitgeoefend worden, in overeenstemming met het bestemmingsplan. Zo is het volledig verhuren van gebouwen aan derden geen eigen economische activiteit.

Hierbij geldt volgende timing :

  • Bouwverplichting: de bouwwerken worden gestart binnen 2 jaar na aktedatum, en afgerond binnen 4 jaar na aktedatum
  • Exploitatieverplichting: het bebouwde perceel met een toegestane economische activiteit moet binnen 4 jaar na aktedatum in gebruik genomen worden

Vastgoedtransacties worden gecontroleerd. Zo moet je vooraf goedkeuring vragen aan WVI of via de notaris, indien je het onroerend goed na verloop van tijd verkoopt, verdeelt, ruilt, inbrengt in een vennootschap, bezwaart met recht van opstal, … (niet-limitatieve opsomming). Ook verhuur valt hieronder.

 

Recht van voorkoop

WVI behoudt het voorkooprecht. Bij de (door)verkoop van het onroerend goed, kan WVI gebruik maken van het voorkooprecht om het onroerend goed zelf aan te kopen tegen dezelfde voorwaarden.

 

Recht van terugkoop of wederovername

Bedrijfsruimte is een schaars goed. WVI voert een actief beleid rond niet-duurzaam ruimtegebruik of het niet activeren van het perceel zoals grondspeculatie en langdurige leegstand. Met boven­vermelde rechten kan WVI ingrijpen wanneer de ondertekende voorwaarden niet worden nageleefd. Het recht van terugkooprecht / wederovername heeft bijgevolg een sanctionerende werking in tegenstelling tot het voorkooprecht.

Naast deze algemene voorwaarden zijn er op elk bedrijventerrein specifieke voorwaarden van toepassing, onder andere met betrekking tot de bestemming, de stedenbouwkundige voorschriften, de waterhuishouding, hernieuwbare energie en het beheer van het bedrijventerrein.