Type bedrijventerrein:
Lokaal bedrijventerrein

Fabrieksweg (Fase III)

Eernegem
  • Percelen van maximum 5000m²
Ichtegem Fabriekweg Fase III

Ten zuiden van het bestaande bedrijventerrein Fabriekweg Fase I en II, komt een nieuwe zone voor niet-milieuhinderlijke bedrijven en kleine en middelgrote ondernemingen, met inbegrip van een aantal nevenfuncties, die onder beperkende voorwaarden worden toegelaten. Detailhandel, horeca, agrarische productie, autonome kantoren, afval- en slibverwerking en seveso-bedrijven worden uitgesloten. De bedrijven moeten een lokaal karakter hebben.

Het is mogelijk om uw bedrijfsgebouw te koppelen aan dat van een aanpalend bedrijf. U kan bovendien uw woning integreren in uw bedrijfsgebouw.

De mogelijkheid wordt voorzien om één of meerdere bedrijfsverzamelgebouwen en een containerpark op te richten.

De interne wegenis takt via één ontsluitingpunt aan op de Fabriekweg. De ontsluiting van de bedrijfspercelen kan zowel gebeuren op de interne wegenis als op de Fabriekweg.

Het architecturaal voorkomen van de gebouwen moet waardig en eenvoudig zijn. Specifiek voor de bedrijven palend aan de Fabriekweg, de Zedelgemsesteenweg en de Groene 62 moeten de bedrijfsgebouwen en constructies die gericht zijn naar de straatzijde en de fietsas een waardevolle architecturale uitstraling hebben.

Er zal een collectief waterbufferbekken aangelegd worden.

Het terrein wordt ontwikkeld met bijzondere aandacht voor duurzame energie. WVI begeleidt u bij het zoeken naar energiezuinige oplossingen voor uw bedrijf. Zo worden uw energiekosten laag gehouden en wordt de milieulast van de uitbreiding beperkt.

De openbare groenzone wordt door WVI aangelegd en onderhouden. Ten opzichte van de Groene 62 en het zuidelijke en oostelijk gelegen tuinbouwbedrijf wordt hiertoe een groenscherm van 10 meter breed voorzien met streekeigen heesters en bomen. Ten opzichte van de zuidelijke plangrens (Zedelgemsesteenweg) wordt een bomenrij voorzien, zonder echter de zichtlocatie van de bedrijven te hinderen.

Naar de westelijke open ruimte toe wordt een zone voor landschappelijke inkleding voorzien met een variabele breedte. Ten opzichte van de beek, die de westelijke grens van het plangebied vormt, wordt een strook van 5 meter voorzien waarin beekbegeleidende graslanden en oeverbeplanting zal worden aangeplant. De rest van de zone zal beplant worden met een dicht groenscherm bestaande uit steekeigen hoogstambomen en heesters.

Als eigenaar van een kavel betaalt u voor de aanleg en het onderhoud van deze openbare groenzone een jaarlijkse vergoeding.

 

Werkwijze

Op zoek naar ruimte om te ondernemen? Dan ben je bij WVI aan het juiste adres! Wil je kans maken op betaalbare bedrijfsgrond in jouw regio, stel je dan kandidaat als investeerder. Bij WVI garanderen we een scherpe verkoopprijs.

Lees meer