27/01/2023

Pittem- en Egemnaren gaan met elkaar in gesprek over mobiliteit

Op woensdagavond 25 januari 2023 konden de inwoners van Pittem en Egem hun mening geven over de herziening van het mobiliteitsplan. Het gemeentebestuur van Pittem organiseerde het inspraakmoment samen met de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) die 54 gemeenten in de provincie ondersteunt om uitdagingen aan te gaan op vlak van onder andere klimaat, energie, wonen en mobiliteit.

Vijfenvijftig inwoners namen deel en bogen zich aan verschillende gesprekstafels over de thema’s circulatie (met vragen over mogelijke ‘knips’, enkelrichtingsverkeer, parkeergelegenheid en de invoering van een schoolstraat), herinrichting van de Markt (ontharding, voldoende parkeergelegenheid), het snelheidsbeleid in de kernen (afbakening zone 30 en mogelijke andere snelheidsremmende maatregelen), fietsinfrastructuur (fietssuggestiestroken, fietsstraten, beperkt enkelrichtingsverkeer), parkeren van vrachtwagens en autodelen.

Burgemeester Denis Fraeyman trapte de avond af samen met een mobiliteitsdeskundige van WVI. Hij lichtte de visie op het mobiliteitsbeleid toe: “Het ontwerp van het mobiliteitsplan heeft het STOP-principe als leidraad. Dat betekent dat we rekening houden met de volgorde stappers (1), trappers (2), openbaar vervoer (3) en personenwagens (4). We staan voor de grote uitdaging om het verkeersgebeuren in Pittem en Egem aan te passen aan de verschillende weggebruikers.” Ook de grote lijnen binnen de voorliggende herziening van het mobiliteitsplan werden geschetst.

Aan de gesprekstafels werden vervolgens verschillende cases naar voor geschoven. De moderatoren vroegen de deelnemers om zich niet enkel uit te spreken vanuit de eigen persoonlijke situatie, maar zich in te leven in een aantal ‘persona’s’ die staan voor verschillende gezins- en werksituaties. Op tafel lagen de knelpuntenkaarten van Pittem en Egem met mogelijke oplossingen voor specifieke problemen zoals een groot aantal snelheidsovertredingen, gevaarlijke kruispunten en doorgaand vracht- en autoverkeer. “Dankzij de gesprekstafels en het kaartmateriaal konden we samen met de inwoners nadenken over wat er al dan niet haalbaar of wenselijk is in de gemeente. We hebben nu een beter zicht op de sterktes en zwaktes in de huidige visie en gaan ermee aan de slag”, zegt burgemeester Denis Fraeyman.

Alle opmerkingen werden verzameld door de moderatoren en zijn van groot belang in het verdere proces van de herziening van het mobiliteitsplan. Extra vragen, opmerkingen of suggesties konden de deelnemers achterlaten in de inspraakbus. Nog tot 9 februari kunnen inwoners met ideeën of vragen terecht bij de milieudienst. Na de beleidsfase volgt in mei 2023 een infomarkt voor de inwoners waarin het gemeentebestuur de genomen beslissingen bekend zal maken.