Tom Palmaerts
09/06/2022

WVI blinkt in 2021 uit in veelzijdigheid

We hebben er ruim 2 jaar  op moeten wachten, maar op 8 juni konden we – voor het eerst sinds 2019 – onze algemene vergadering nog eens live organiseren. Transities blijven het kernwoord voor WVI. Samen met onze lokale besturen geven we vorm aan de duurzame en toekomstbestendige steden en gemeenten van morgen. Dat doen we via 5 ambitieuze transities. In het OC Vondel in Meulebeke koppelden we er meteen ook een nieuwe editie van ons ontmoetings- en inspiratiemoment WVI BOOST aan. Trendwatcher Tom Palmaerts liet ons kennismaken met nieuwe trends en uitdagingen en lichtte toe hoe we futureproof kunnen worden.

In 2021 was WVI veelzijdiger dan ooit. We bleven onze gemeenten ontzorgen op de klassieke werkvelden – bedrijfshuisvesting, woonprojecten, gebiedsontwikkeling, en studie en advies rond ruimtelijke planning, mobiliteit, milieu, natuur, klimaat en energie. Daarnaast hebben we nieuwe domeinen verder uitgediept, zoals ‘smart cities’ en participatie. Op al die domeinen hanteerden we de vooropgestelde transities als leidraad en als horizon.

Klimaatbestendig worden

Met de transitie naar een klimaatbestendige leefomgeving spelen we in op de klimaatverandering. Het ruimtelijk beleid zet in op een beter samenspel tussen open en bebouwde ruimte en benadert ruimte en milieu geïntegreerd. Om ruimtelijke kwaliteit te realiseren, maken we steeds vaker gebruik van ontwerpend onderzoek.

WVI is ondersteunende partner voor het Lokaal Energie- en Klimaatpact, waarmee de Vlaamse overheid gemeenten subsidieert om de klimaattransitie concreet vorm te geven. Die gemeenten moeten dan wel het Burgemeestersconvenant hebben ondertekend. Dat trok in ons werkingsgebied nog enkele gemeenten over de streep. Momenteel begeleidt WVI de gemeenten bij de opmaak van hun ambitieuze klimaatplannen.

We blijven ook inzetten op compactere, duurzamere en inbreidingsgerichte woonprojecten. In 2021 werden 91 loten bouwgrond verkocht, gespreid over 24 projecten. Tegelijk verkennen we ook alternatieven voor de klassieke eengezinswoning, zoals cohousing. En in Knokke-Heist realiseren we een pilootproject rond betaalbare huurwoningen.

Om de – gelukkig niet door corona aangetaste – economische dynamiek in onze regio te ondersteunen, blijven we duurzame en hoogwaardige bedrijventerreinen realiseren. Zo verkochten we 34 ha grond aan 50 bedrijven op 13 bedrijventerreinen. Een blikvanger in 2021 was het bedrijvenpark Krommebeek in Roeselare, waar VDL Bus Roeselare een state-of-the-artproductiesite bouwt voor de nieuwe generatie van elektrische bussen. We blijven ook inzetten op revitalisering en reconversie, zoals op de voormalige site Galloo op bedrijventerrein Konijnenbos in Gistel, dat een nieuwe invulling krijgt. Met een performant terreinbeheer houden we de kwaliteit en de uitstraling van onze vestigingslocaties op peil.

Energie en circulaire economie

De energietransitie moet ons naar een decentraal, hernieuwbaar, efficiënt en duurzaam energiesysteem leiden. Via het Energiehuis WVI blijven we de inwoners van de 33 aangesloten gemeenten informeren, begeleiden en ontzorgen bij energetische renovatie. Energiezuinig renoveren ondersteunen we ook met onze thermocar, een intergemeentelijke renovatiecoach en een energiecoach voor de tertiaire sector.

Op onze bedrijventerreinen – die al heel lang CO2-neutraal zijn – stimuleren we bedrijven om de potenties voor de productie van zonne-energie op hun daken aan te grijpen. In 2021 bereidden we ook de opstart van energiegemeenschappen voor.

Ook de circulaire economie zetten we in de steigers. Zo pionieren we verder met het gebruik van circulair beton in onze projecten en bieden voortaan standaard ook erfpacht aan, zodat ondernemers niet hoeven te investeren in grond, maar volop kunnen inzetten op duurzame en circulaire bedrijfsgebouwen.

Digitale en bestuurlijke transities

De digitale transitie biedt gemeenten volop kansen om ‘smarter’ te besturen en met burgers en actoren te communiceren. WVI speelt een faciliterende rol: met ons ‘Get Smart’-kernteam en onze ‘Get Smart Live’-sessies verzamelen we kennis en ervaring over digitale innovaties en slimme toepassingen, delen we expertise en passen ze ook toe.

Tot slot is een bestuurlijke transitie nodig om de gemeenten meer bestuurskracht te geven. De Vlaamse regering heeft in ons werkingsgebied 4 regio’s afgebakend, waarin WVI al sinds jaar en dag de regionale werking ondersteunt. We volgen de decretale uitwerking van de regiovorming van nabij op en blijven slimme oplossingen zoeken en ondersteunen om de intergemeentelijke samenwerking vooruit te helpen. In 2021 waren zes kostendelende verenigingen actief – voor GIS, informatiebeheer, omgeving, omgevingsambtenaar, energie en handhaving – die gemeenten helpen om personeel te delen.

Baanbrekende werkgever

WVI zelf blijft zijn organisatiestructuur aanpassen aan nieuwe noden en contexten. Onze medewerkers hebben ervoor gekozen om structureel hybride te werken. Voor ons duurzame en mensgerichte beleid kregen we het certificaat Baanbrekende Werkgever.

Jaarverslag 2021

De integrale, downloadbare tekst van het jaarverslag 2021 lees je hier op onze website. Daarin vind je onder meer een overzicht van de activiteiten die WVI in elk van de 54 gemeenten in ons werkingsgebied heeft ontplooid.