08/11/2021

Samen werken we aan het klimaat!

Lokale besturen ondersteunen bij het behalen van hun klimaatdoelstellingen? Dat is iets voor WVI!

Als verlengstuk van de lokale besturen ondersteunt WVI hen bij het vervullen van hun taken. Zo engageren we ons binnen het ‘Lokaal Energie- en Klimaatpact’, een initiatief van de Vlaamse Regering,  als ondersteunende partner: we helpen onze gemeenten de engagementen van het pact te realiseren.

Onze ondersteuning situeert zich op 3 verschillende vlakken:

We stellen onze inhoudelijke expertise ter beschikking van lokale besturen, dit zowel op vlak van de individuele als van de collectieve engagementen in het pact.

We organiseren ons productaanbod zodat het voldoet aan de voorwaarden van het pact.

In eigen projectontwikkeling op vlak van ondernemen en wonen leggen we de lat hoog op vlak van duurzaamheid en zorgen we voor concrete realisaties op het terrein.

Samen met onze lokale besturen willen we werk maken van een klimaatbestendige leefomgeving, met levendige steden en gemeenten, een veerkrachtige open ruimte en een toekomstbestendige mobiliteit. Met veel innovatiekracht zetten we in op de energietransitie en de circulaire economie.

Ontdek onze rol en die van andere ondersteuners op

Ondersteuners klimaatpact (vvsg.be)