13/01/2020

Infrastructuurwerken bedrijventerrein Suikerfabriek in Veurne van start

De contouren van het nieuwe stadsdeel verrijzen stilaan aan de horizon. In de zomer zullen de eerste bewoners van het woonproject Suikerpark hun intrek kunnen nemen, maar ook voor de toekomstige  ondernemers van het bedrijventerrein Suikerfabriek is de eindmeet in zicht.

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het regionaal bedrijventerrein vorm. Bij gunstige weeromstandigheden, zullen de infrastructuurwerken wellicht in 2021 kunnen worden afgerond. “Er zullen naar schatting zo’n 8 bedrijven hun intrek nemen op het 11 ha grote bedrijventerrein”, zegt Geert Sanders, algemeen directeur van WVI. “De verkoopprocedure werd samen met het bedrijventerrein Monnikenhoek opgestart. Zo kunnen we een bedrijfsvriendelijk en -ondersteunend uitgiftebeleid garanderen: we loodsen het juiste bedrijf naar de juiste plaats in Veurne.”

We leggen de lat daarbij hoog. Zo streven we naar een hoge beeldkwaliteit waarbij bedrijven die er zich willen vestigen extra aandacht moeten besteden aan de omgevingsaanleg en de vormgeving van het bedrijfsgebouw. De percelen die minstens 5000 m² groot zijn worden momenteel voorbehouden voor een 8-tal bedrijven. Het gaat hoofdzakelijk over bedrijven die aan uitbreiding of herlokalisatie toe zijn. “De ruim 34 bedrijven die erbij komen zijn een mooi voorbeeld van de sterke ondernemersdynamiek in de regio”, vult burgemeester Peter Roose aan. “Ik ben dan ook ongelofelijk trots dat de economische bedrijvigheid in Veurne op volle toeren draait.”

Het volledige projectgebied heeft zijn vorm en kwaliteit ontl  eent uit de restanten van het industrieel verleden van de voormalige Suikerfabriek. Het nieuwe bedrijventerrein werd dan ook geïntegreerd in het bestaande dijkenlandschap met het natuurgebied Suikerwater als visuele overgang tussen het woonproject en het bedrijventerrein. “Bovendien werkt het natuurgebied (riet, moeras en open water) ook als een natuurlijke waterbuffer voor zowel het woonproject Suikerpark als het bedrijventerrein Suikerfabriek. Deze collectieve en tevens klimaatrobuuste waterbuffering is overgedimensioneerd om schommelingen bij extreme droogte en neerslag op te vangen.”

In overleg met Natuurpunt Westkust en Stad Veurne maakte WVI voor het natuurgebied Suikerwater een natuurbeheerplan op voor een periode van 24 jaar dat de inrichting, het beheer en de toegankelijkheid in goede banen zal leiden, zodat het gebied verder kan uitgroeien tot een biotoop voor de vele beschermde water- en moerasvogels waaronder enkele Europees beschermde soorten bv. blauwborst, bruine kiekendief.

Doorheen het nieuw stadsdeel wordt ook een recreatief en functioneel fietspad aangelegd binnen het bovenlokaal fietsroutenetwerk, zodat het bedrijventerrein veilig en vlot bereikt kan worden vanuit het stadscentrum. Om het fietspad te verlichten, zal netbedrijf Fluvius een systeem met ‘volgverlichting’ plaatsen waarbij een reeks sensoren ervoor zorgt dat de verlichting de fietsers kan volgen. Gezien het fietspad het natuurgebied kruist, loopt er momenteel een proefproject rond de impact van openbare verlichting op de plaatselijke fauna. De onderzoeksresultaten zullen helpen bij de verdere verfijning van dergelijke diervriendelijke verlichting, ook in andere groene stukjes van Vlaanderen.