03/02/2017

Gemeenten kunnen omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari in werking, maar gemeenten kunnen uitstel aanvragen tot 1 juni. Dit uitstel moeten ze uiterlijk op dinsdag 14 februari aangetekend aan de Vlaamse overheid melden via een modelbrief, als ze de vergunningsaanvragen nog niet digitaal kunnen behandelen.

Dat heeft het Vlaams parlement op woensdag 25 januari via spoedprocedure beslist. Het decreet met de regels tot implementatie van de omgevingsvergunning werd tevens op 3 februari bekrachtigd door de Vlaamse Regering. Tot 1 juni kan de aanvraagprocedure van gemeente tot gemeente bijgevolg verschillen, al naargelang ze wel of niet klaar is voor de digitale behandeling van de omgevingsvergunningsaanvragen.

Het schepencollege moet dit uitstel individueel aanvragen per aangetekende brief uiterlijk op dinsdag 14 februari. De Vlaamse overheid maakte hiervoor een modelbrief. De Vlaams minister van Omgeving neemt akte van deze beslissing. Ze kan een aanvraag om uitstel dus niet weigeren. Anders dan een week eerder aangekondigd in het parlement, gaat het niet om een gezamenlijk uitstel. Het is dus nodig dat het schepencollege hiervoor een brief stuurt. In dat geval treedt de omgevingsvergunning voor die gemeente pas in werking op de door hen aangegeven datum, ten laatste op 1 juni.

Het oefenloket voor de omgevingsvergunning zal pas op 23 februari beschikbaar zijn.

Wie nu bouwt moet een bouw- en soms ook een milieuvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning moet de stedenbouwkundige en milieuvergunning verenigen en vervangen en zal digitaal via het omgevingsloket aangevraagd kunnen worden. Daardoor zal slechts één aanvraagdossier, één openbaar onderzoek en één adviesronde vereist zijn, waarna de overheid haar beslissing neemt. Dat zorgt voor meer tijdswinst, een aanzienlijke kostenbesparing en een efficiënte afhandeling.

De milieuvergunning die tot hiertoe een bepaalde duur had, wordt omgevormd tot een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Het permanente karakter van de omgevingsvergunning biedt een grotere rechts- en bestaanszekerheid en zal ook bedrijfsinvesteringen aanmoedigen aangezien er geen vervaldatum meer is. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen daar waar ze vroeger bij problemen opnieuw opgestart moest worden.

Meer info?

http://www.vvsg.be/nieuws/Paginas/omgevingsvergunning.aspx