Gemengd bedrijventerrein Menen-Wervik

Op de grens van Menen met Wervik wordt een kwalitatief bedrijventerrein ontwikkeld met ruimte voor zowel lokale als regionale bedrijven, een brede bufferzone met water- en groenvoorzieningen en een veilige verkeersontsluiting. De steden Menen en Wervik werken samen met WVI om de ontwikkeling vorm te geven.

Klimaatbestendig bedrijventerrein

Ruimte voor water en meer groen: extra bos

Tussen het toekomstig bedrijventerrein en de woonwijk komt een groenbuffer van maar liefst 20 hectare waarvan minstens de helft uit bos zal bestaan. Een bos van om en bij de 10 hectare kan je qua oppervlakte vergelijken met de boskern in park De Balokken in Wervik. Deze bufferzone zal landschappelijk uitgewerkt worden met focus op het voorkomen van zowel visuele als geluidshinder - rekening houdende met de resultaten van het milieueffectenrapport.

Het bedrijventerrein wordt doorkruist door een centrale groene laan van minimum 35 meter breed met veel bomen, waterpartijen en wadi’s en een vrijliggend fietspad. Met deze initiatieven willen we een veerkrachtig ecosysteem uitbouwen op het bedrijventerrein.

 

Ontdubbeling N58 en ontsluiting voor fietsers

De rotonde waar de expresweg N58 de N8 Menen-Geluwe kruist, kent al jaren een capaciteitsprobleem waardoor er op piekmomenten lange files ontstaan. Met de aanleg van extra rijstroken op de N58 en de aanpassing van de kruispunten aan de N8 (Menenstraat) en de N338 (Ringlaan) pakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) het fileprobleem aan. Deze werken moeten voorlopig opgeleverd zijn vooraleer kan gestart worden met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. De eigenlijke opstart van de werken op de N58 wordt door AWV voorzien in 2024, op voorwaarde dat de procedures vlot verlopen.

Om de verkeersveiligheid te verhogen worden er ook twee fietstunnels aangelegd zodat fietsers en wandelaars zich vlot en veilig van Menen naar Geluwe kunnen begeven. Eén fietstunnel komt er ter hoogte van de Geluwebeek in het verlengde van het fietspad dat reeds aangelegd werd - gelegen buiten het plangebied. De tweede fietstunnel wordt aangelegd ter hoogte van de Koekuitstraat.

Milieueffectenrapport

Momenteel worden de eerste voorbereidingen getroffen voor de opmaak van een milieueffectenrapport (ook wel project-MER genoemd), waarbij onderzocht wordt wat de mogelijke gevolgen zijn voor het milieu wanneer het project wordt uitgevoerd. Binnen dit rapport worden ook milderende maatregelen bestudeerd om de effecten op mens en milieu weg te nemen. In functie hiervan wordt de waterhuishouding in kaart gebracht en de natuurwaarden geïnventariseerd.

Duurzaam ontwerp: omgeving & infrastructuur

Eénmaal er een definitief ontwerp is, en de werken aan de N58 voorlopig opgeleverd zijn, kan de vergunning voor de infrastructuurwerken en klimaatadaptieve omgevingsaanleg worden aangevraagd. Met een goedgekeurde vergunning kan daarna gestart worden met de omgevingsaanleg en later de infrastructuurwerken.

Ruimte voor ondernemen

Het terrein heeft een bruto oppervlakte van circa 70 hectare. De netto uitgeefbare oppervlakte (= bedrijfspercelen) ligt een stuk lager, want er wordt ook ruimte voorzien voor groenbuffering en infrastructuur. Van de uitgeefbare oppervlakte  is minimum 60% voorzien voor regionale of grote ondernemingen (> 5.000 m²) en minimum 20% voor bedrijven groter dan 3 ha.

De bedrijvenzone is bestemd voor bedrijven met volgende hoofdactiviteiten:

 • productie, opslag, bewerking en verwerking van goederen
 • onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten
 • voorraadbeheer, groepage en distributiebedrijven
 • groothandel

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:

 • Seveso-bedrijven
 • kleinhandel
 • bezoekersintensieve activiteiten
 • afvalverwerking met sloopactiviteit in open lucht of opslag in open lucht
 • opslag, verwerking en transport in open lucht van stuivende stoffen
 • afvalverbranding
 • transportbedrijven
 • grote windturbines

Timing

Voor de werken effectief van start kunnen gaan moeten nog heel wat stappen doorlopen worden. Zo moeten eerst de mobiliteitswerken langs de N58 worden afgerond voor we kunnen starten met de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Tijdens het voorbereidende werk achter de schermen kan de aanwezige landbouw actief blijven. Enkele leegstaande hoeves zullen gesloopt worden om de veiligheid te waarborgen.

PRUP Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik

In juli 2023 besliste de Raad van State om het beroep tegen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘PRUP Gemengd Bedrijventerrein Menen-Wervik’ te verwerpen. Zo werd het PRUP - dat in mei 2021 definitief werd vastgesteld door de provincieraad  - uitvoerbaar.

 

Partners

WVI – de West Vlaamse Intercommunale – treedt hier op als publieke projectontwikkelaar. Als verlengstuk van beide stadbesturen werkt een multidisciplinair team medewerkers aan de ontwikkeling van dit bedrijventerrein, dit in nauwe samenwerking met de andere grondeigenaars en de steden Menen en Wervik.

Ook de provincie West-Vlaanderen speelt een rol: naast het opmaken van het PRUP volgen ze de kwaliteit van het project verder mee op.

Wilt u op de hoogte blijven ?