Erfpacht

Erfpacht

Alternatief voor kopen

Steeds vaker wordt erfpacht naar voren geschoven als alternatief voor een klassieke verkoop. Door deze financieringstechniek hoef je niet te investeren in grond. Met de erfpachtformule biedt WVI een oplossing om ondernemen betaalbaar te houden. Net als bij aankoop, gaat de erfpachter akkoord met de algemene WVI voorwaarden.
 

Erfpacht uitgelegd

Erfpacht is een tijdelijk zakelijk recht op een onroerend goed dat toelaat om dat onroerend goed te gebruiken voor een lange tijd alsof je er zelf eigenaar van bent. In ruil voor dat volle genot betaalt de erfpachter aan de eigenaar een vergoeding, de canon.

Een zakelijk recht betekent dat iets gerelateerd is aan een goed en niet aan een persoon. Het is met andere woorden overdraagbaar en kan worden vererfd. De persoon (of vennootschap) die dat recht verleent, is de eigenaar. De persoon (of vennootschap) die het recht krijgt, is de erfpachter.
 

Kenmerken

Het recht van erfpacht heeft 3 essentiële kenmerken:

  • Het erfpachtrecht is enkel van toepassing op onroerende goederen zoals bebouwde of onbebouwde gronden, gebouwen of gedeelten ervan.
  • Erfpacht duurt minstens 15 jaar en maximaal 99 jaar. Het recht op erfpacht is een tijdelijk recht, maar er kan contractueel een verlenging of hernieuwing worden vastgelegd.
  • Aan de erfpacht is een vergoeding of canon verbonden.
     

Dienstverlening op maat

Samen bespreken we de voor- en nadelen van de erfpachtformule voor jouw project. Daarbij houden we rekening met de economische levensduur van jouw project om de termijn van de erfpachtovereenkomst te bepalen. In de overeenkomst worden meteen ook afspraken gemaakt over de teruggave van de gronden bij beëindiging van de erfpacht.

In principe gaat het eigendomsrecht van de aangebrachte opstallen op dat moment over op de eigenaar, die verplicht is de erfpachter hiervoor te vergoeden. Enkel in specifieke gevallen, zoals bij opzegging door de erfpachter of na het verstrijken van de maximale termijn van 99 jaar, kan WVI hiervan afwijken en de afbraak van de opstallen eisen.

Lees meer over de rechten & plichten, voor- en nadelen van erfpacht