Kostendelend werken

Gemeenten krijgen alsmaar meer en alsmaar complexere taken op hun bord. Veel gemeenten zien brood in meer samenwerking over de gemeentegrenzen heen, en deze toenemende samenwerking neemt ook heel uiteenlopende vormen aan: samen goederen of diensten aankopen, samen ambtenaren delen, samen een project ontwikkelen of beheren, tot samen een gemeenschappelijke visie uitschrijven of een standpunt innemen. 
Als gangmaker volgt WVI deze evolutie van nabij op. Samenwerkingsinitiatieven vanuit de gemeenten willen we actief ondersteunen en faciliteren. Daarvoor hebben we onder meer een specifiek kennisplatform opgericht om ervaringen en inzichten uit te wisselen, en werden nieuwe mogelijkheden om personeel te delen geïnitieerd. Veel gemeenten hebben door hun beperkte schaalgrootte geen voltijds personeel nodig, wat het moeilijker maakt om personeel te rekruteren. 

FLEXIBEL DELEN VAN PERSONEEL
Sinds 2002 ondersteunt WVI haar gemeenten bij het delen van personeel. Met ingang van 1 juli 2016 werd de btw-wetgeving gewijzigd. WVI vond een oplossing om haar gemeenten hierin verder te blijven ondersteunen. Om personeel te delen kan een groep gemeenten voortaan samen met WVI een kostendelende vereniging (KDV) oprichten via de formule van de zelfstandige groepering van personen zonder rechtspersoonlijkheid. In dat geval is de dienstverlening vrijgesteld van BTW. Zo sluit WVI met een groep gemeenten een samenwerkingsovereenkomst af om welbepaalde expertise aan te bieden. Daarvoor werven we personeel aan of stellen we WVI-personeel ter beschikking. De salaris- en werkingskosten worden gedeeld door de deelnemende gemeenten, op basis van de geleverde prestaties. Daar komt geen BTW bovenop. De KDV is contractueel en dus tijdelijk van aard. Van de deelnemende gemeenten verwachten we een structureel engagement van minstens 4 jaar. De KDV is een flexibele constructie: in principe kan voor elke personeelsvraag een samenwerkingsovereenkomst worden gesloten waarbij elke gemeente kan deelnemen.
WVI heeft al heel wat kostendelende verenigingen (KDV) op de sporen gezet:
• een KDV voor intergemeentelijk informatiebeheer: een ‘pool’ van deskundigen die voor een aantal gemeenten werken, met ICT-medewerkers, een IT-coördinator en een informatieveiligheidsconsulent
• een KDV Omgeving, met een milieuambtenaar en twee stedenbouwkundige ambtenaren
• een KDV Handhaving, met een medewerker die toezicht houdt op de omgevingsvergunning (opgestart in 2018)
• een KDV GIS-werking, met twee GIS-coördinatoren 
• Een KDV Energie, met een renovatiecoach (opgestart in 2018)
Daarnaast zijn er plannen om een KDV op te richten voor een intergemeentelijke preventiedienst, met een gedeelde preventieadviseur. Heel waarschijnlijk zullen nog andere KDV’s volgen: nu de formule en het stramien klaar zijn, kunnen we snel inspelen op nieuwe vragen van gemeenten.

 

 

 

IN HOUSE
Zonder rompslomp een opdracht gunnen? Dan is de in-house regeling geknipt voor u. 
Als u als gemeente een taak of een opdracht gerealiseerd wil zien, kan u de opdracht zelf uitvoeren, met eigen mensen en middelen. Ook kan de gemeente de markt verkennen om de opdracht uit te besteden: in dat geval moet ze de regelgeving voor overheidsopdrachten naleven. Dat is niet zo als ze de opdracht gunt aan een publieke rechtspersoon waarvan ze zelf vennoot is. Als die rechtspersoon aan de wettelijke voorwaarden voldoet, valt de opdracht onder de in-house regeling. WVI voldoet aan die voorwaarden. 

Als de gemeente in-house een opdracht gunt aan WVI is hij niet onderworpen aan de regelgeving voor overheidsopdrachten. Een overheidsaanbesteding hoeft niet: de gemeente kan de opdracht aan WVI gunnen, zonder de administratieve en juridische rompslomp die samenhangt met bestekken en aanbestedingen. Veel gemeenten maken er al gebruik van, bijvoorbeeld om ruimtelijke plannen en studies aan ons toe te wijzen.

PROJECTBUREAUS
WVI ondersteunt al langer het burgemeestersoverleg in de regio’s Westhoek, Midwest en Oostende-Brugge. Deze regiowerking werd versterkt met de oprichting van de projectbureaus. Ze fungeren als aanspreekpunt en relatiebeheerder voor WVI. Als projectbureau neemt WVI de rol van gangmaker op bij operationele en uitvoerende projecten, en dan vooral bij vernieuwende opdrachten. Nieuwe mogelijkheden worden verkend voor een verdere verdieping van intergemeentelijk samenwerken.

Zo biedt WVI bijvoorbeeld doorgedreven ondersteuning bij de werking van de vervoersregio Westhoek, begeleiding bij de voorbereiding van Europese projecten zoals het mobiliteitsproject ‘Transmobil’, coördinatie van de verschillende kostendelende verenigingen (KDV’s), ondersteuning aan diverse clusters en corresponderende intervisiegroepen van het Midwestoverleg, onderzoeken hoe intergemeentelijk samenwerken rond preventie en bescherming op het werk in de regio Oostende-Brugge, ...

14.10.16

Derde Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking rond 'interne staatshervoming’

De derde bijeenkomst van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking vond plaats op 13 okt

27.02.16

Tweede kennisplatform intergemeentelijke samenwerking rond 'ruimte'

De tweede bijeenkomst van het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking vond plaats op 25 fe

07.12.15

Eerste Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking succesvol

Op 3 december kwam het Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking voor een eerste keer samen

22.10.15

Subsidie intergemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar (IGSA) Kortemark en Vleteren toegekend aan WVI

Met de wijziging van het “besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de voorwaarden voor to