Europese subsidieprojecten

WVI bouwde doorheen de jaren een ruime ervaring op met Europese samenwerkingsprogramma's. Denk hierbij maar aan 5B Phasing Out, Doelstelling 2 of Interreg. De nauwe contacten met de Noord-Franse partners zijn ondertussen structureel van aard.
Fijn! Maar ook inzake Europese Samenwerkingsprojecten verloochent WVI haar aard niet. We zetten, bij wat we ook doen, duurzaamheid centraal: duurzame verkavelingen, bedrijventerreinen en bedrijventerreinbeheer, groen-blauwe verbindingen, reconversie van bestaande bedrijventerreinen, methodiek voor de energetische renovatie van de bestaande woningvoorraad, duurzame mobiliteit, GIS en open data. Het zijn slechts enkele voorbeelden die voor ons belangrijk zijn.
Daarnaast wil WVI de gemeenten in haar werkingsgebied ook ondersteunen als het gaat over Europese programma's. We helpen u zoeken naar de juiste partners en informeren en helpen u met de ontwikkeling van uw project.

Mogelijke programma's

In het EFRO Vlaanderen-programma kunnen investerings- en werkingsprojecten ingediend worden op Vlaams niveau, zonder samenwerking met buitenlandse partners.

In Interreg kan WVI samenwerken met buitenlandse partners binnen 6 programma's:

 • Drie grensoverschrijdende programma's (Interreg A)

  • Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen

  • Grensregio Vlaanderen - Nederland

  • Programma 2 Zeeën (grensoverschrijdende maritieme samenwerking)

 • Twee transnationale programma's (Interreg B)

  • Noordzeeregioprogramma

  • Programma Noordwest-Europa

 • Het interregionale programma (Interreg Europe)

Wie ?

Eveline Huyghe, verantwoordelijke Europese programma's, e.huyghe@wvi.be

 • EU
 • efro
 • bisy
 • agentschap ondernemen
 • VIA
 • future-cities
 • sic-adapt
 • Sintropher
 • isuiker-fabriek
 • Manage
 • apaches
 • interreg
 • ace

 

LECSEA | Ontwikkeling en implementeren van ‘Local Energy Communities’ (LECs) 

Het project LECSEA wil energiegemeenschappen oprichten, ondersteunen en promoten in de 2 Zeeënregio door demonstratie- en investeringsprojecten te realiseren, een kennishub op te richten en de mogelijkheden van een onestopshop voor advies en informatie rond energiegemeenschappen te onderzoeken. Het doel is om investeringen in hernieuwbare energie en uitwisseling van energie te stimuleren en bijgevolg te doen toenemen.

Met LECSEA wil WVI zowel op nieuw te ontwikkelen als bestaande bedrijventerreinen inzetten op energiegemeenschappen. Op 4 bestaande bedrijventerreinen met een verschillende typologie, zal WVI op basis van real data gegevens over productie en verbruik, energiegemeenschappen opzetten. Hiervoor worden een 50-tal energiemeters aangekocht alsook een platform voor databeheer opgezet.

Anderzijds investeert WVI in een deel van het warmtenet op de suikersite in Veurne dat warmte van een bedrijf met warmte-overschotten transporteert naar de nieuwe woonwijk in ontwikkeling. Er wordt juridisch onderzocht of en hoe een energiegemeenschap voor dit warmtenet kan uitgebouwd worden.

Dit project past binnen de WVI-ambitie om een klimaatbedrijf te worden voor haar gemeenten en de energietransitie op onze bedrijventerreinen te helpen realiseren.

In het LECSEA project werken 10 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland samen. De Vlaamse partners zijn, naast WVI, Leiedal (projectleider), POM West-Vlaanderen en UGent. Het project werd goedgekeurd binnen het Interreg VA 2 Zeeën programma. En startte op 31-01-2020 en loopt nog tot 30-09-2022. Het totale projectbudget bedraagt 6.803.300 euro en de EFRO-subsidie bedraagt 60%.

 

TERTS | Energieoptimalisatie in de dienstensector

TERTS stimuleert duurzaam energiegebruik in de tertiaire sector door innovatieve energietechnieken te demonstreren en KMO’s te begeleiden. Lokale besturen krijgen een centrale rol in de energietransitie van hun horeca, detailhandelaars en kleine zelfstandigen. Het project wil tegemoet komen aan de nood aan informatie over de energietransitie en wil bedrijven begeleiden bij de keuze voor innovatieve energie-efficiënte investeringen, zodat zij zich op hun kerntaak kunnen blijven toespitsen. We communiceren uitvoerig met de sector en de betrokken organisaties/overheden. Bovendien werken we een begeleidingstraject op maat uit en tonen we via demonstratieprojecten en goede voorbeelden hoe het anders kan. Het doel is dat andere organisaties dit voorbeeld overnemen.

TERTS focust op de tertiaire sector met als doelgroepen horeca, detailhandel (zoals food en non-food winkels) en kleine zelfstandigen (kappers, bakkers, boekhouders, enz.). Het project wil de sector vooral bewustmaken van het potentieel van energietransitie en –efficiëntie en ook aantonen, via demonstratiesites, dat energietransitie mogelijk is.

In dit project werkt WVI samen met de stad/gemeenten Beernem, Blankenberge, Knokke-Heist, Oostkamp en Jabbeke. WVI stelt een energiecoach ter beschikking die bij de doelgroep energiescans uitvoert.

Het TERTS-project wordt gefinancierd door het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland, het grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Het project ontvangt ook nog financiering vanuit lokale actoren.  Meer info: www.grensregio.eu

Lees alles over TERTS op onze website: https://www.terts.org, Twitter: https://twitter.com/TERTS_Interreg of LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/terts

De partners in dit project zijn WVI, stad Brugge, Vooruit, stad Middelburg, Interleuven, KULeuven, Universiteit Gent, Gemeente Goes, TU Eindhoven.

 

SLIC innoveert in openbare verlichting in het 2 Zeeëngebied!

SLIC staat voor Sustainable LIght Concepts en wil de CO2-uitstoot veroorzaakt door openbare verlichting verminderen door te experimenteren met duurzame en slimme openbare verlichting. Daarnaast wordt nagegaan hoe deze openbare verlichting best gefinancierd wordt om een brede uitrol te verzekeren. Er wordt ook bekeken welke de impact is van deze nieuwe verlichting op de veiligheid (zowel verkeersveiligheid als preventie tegen bv. inbraken).

WVI werkt in dit project aan de openbare verlichting op en rond de suikerfabrieksite. Er zijn 3 deelprojecten:

 • De fietspaden die langs het nieuw aan te leggen bedrijventerrein en het natuurgebied lopen
 • Het nieuw aan te leggen bedrijventerrein op de suikerfabrieksite
 • Het vervangen van de verouderde verlichting in de Nijverheidsstraat in samenwerking met de Stad Veurne.

WVI wil werken met dynamische, slimme verlichting die door middel van sensoren aan- en uitschakelt  en bv. ook metingen kan doen van het aantal fietsers, de temperatuur, …

In het SLIC-project werken 9 partners uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Vlaanderen en Nederland samen. De Vlaamse partners zijn, naast WVI, de provincie West-Vlaanderen, de Stad Brugge en IGEMO. Het project werd goedgekeurd binnen het Interreg VA 2 Zeeën programma. Het project startte op 22-11-2017 en loopt nog tot 01-06-2021. Naast EFRO-subsidie uit het programma Interreg IV 2 Zeeën (60%) ontvangt WVI ook steun van de provincie West-Vlaanderen (10%).

 

PentaHelix ondersteunt steden en gemeenten bij het uitwerken van een gedragen energie- en klimaatactieplan voor het Burgemeestersconvenant 2030

De titel van het PentaHelix project is ‘Multi stakeholder and governance approach for SECAP development and implementation’. Het project werd goedgekeurd in het H2020-programma van de Europese Commissie voor onderzoek en ontwikkeling. In dit project willen de betrokken partners een energie- en klimaatactieplan ontwikkelen binnen het kader van het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie, waarvan de kans op uitvoering veel groter wordt doordat alle stakeholders reeds vanaf het begin betrokken worden in de opmaak. Dit zorgt ervoor dat het plan een gedragen basis krijgt. Doel is dat niet alleen steden en gemeenten investeren in de beschreven acties maar ook de betrokken stakeholders. Hiertoe wordt o.a. een inventaris van stakeholders gemaakt en krijgen de partners een training in klimaatcommunicatie. Ook het implementeren en opvolgen van de bestaande actieplannen horen bij dit proces.

In dit project werkt WVI voor de groep Klimaatoverleg Midwest voor wat betreft het te ontwikkelen SECAP. Implementatie en opvolging van de bestaande actieplannen neemt WVI op voor alle groepen van het Burgemeestersconvenant die ze begeleidt.

In het PentaHelix-project werken 11 partners uit Kroatië, Noorwegen, Letland, Spanje en België samen. De Belgische partners zijn IGEMO en WVI. Het project startte op 01-03-2018 en loopt tot 28-02-2021, de subsidie bedraagt 100%.

 

 

See2Do! stimuleert energierenovatie in Vlaanderen en Nederland

See2Do! is een project in het Interreg VA Vlaanderen-Nederland programma dat steun ontvangt uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling om via demonstratieprojecten en een energierenovatiebegeleidingstraject voor burgers en bedrijven, innovatieve technieken voor energierenovatie te tonen en het gebruik ervan te stimuleren.
Het principe dat gehanteerd wordt, is ‘Doen door Zien’. Door het energieverlies te tonen en innovatieve technieken in publieke gebouwen te demonstreren, en door burgers en bedrijven te ondersteunen, willen de partners in het project, burgers ertoe aanzetten om werk te maken van de energierenovatie van hun woning.

De ondersteuning bestaat uit collectieve en individuele begeleiding via een digitaal en/of fysiek loket, thermografische straat- en woningscans, energiecoaches, train-the-traineropleidingen, … . Burgers worden ook ondersteund bij de keuze van bedrijven waar ze willen mee werken. Dit gebeurt via het in Nederland succesvolle concept ‘ketenorganisatie’ waarbij een groep bedrijven wordt samengesteld op basis van een aantal voorwaarden. De Vlaamse partners onderzoeken op welke manier het concept ketenorganisatie succesvol in Vlaanderen kan toegepast worden.
In See2Do! werken 17 partners uit Vlaanderen en Nederland samen: het gaat om steden en gemeenten, provincies, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en kennisinstellingen. Het project startte op 1 mei 2016 en loopt nog tot 30 april 2019.
Naast EFRO-subsidies ontvangt WVI ook steun van de provincie West-Vlaanderen en de gemeenten Lo-Reninge, Kortemark en Oostkamp.

 

BISEPS realiseert middelgrote hernieuwbare energie-installaties op bestaande bedrijventerreinen

In het grensoverschrijdend Interreg VA 2 Zeeën project BISEPS-project werkt WVI samen met Leiedal, POM West-Vlaanderen, UGent en buitenlandse partners uit Frankrijk, Nederland en het Verenigd Koninkrijk om middelgrote hernieuwbare energie-installaties te introduceren op bestaande bedrijventerreinen. Dit wordt bereikt door een vraag-aanbodanalyse inzake energie bij de bedrijven op het terrein uit te voeren om mogelijke synergiën en optimalisaties tussen bedrijven te vinden en/of om na te gaan welke hernieuwbare energie-installaties op een terrein mogelijk zijn en hoe bedrijven kunnen samenwerken met de lokale overheid om deze projecten te onderzoeken en uit te voeren. 


BISEPS startte op 1 mei 2016 en loopt tot 30 april 2020. WVI werkt in dit project samen met de stad Roeselare.
Naast steun uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) ontvangt WVI ook steun van de provincie West-Vlaanderen.

Daarnaast gaat WVI na welke andere subsidiekanalen mogelijk zijn voor WVI en/of gemeentelijke projecten zoals Horizon2020, LIFE, Creative Europe, Europa voor de Burger, …

 

In de programmaperiode 2007-2013 was WVI betrokken in 6 projecten en 3 clusterprojecten. Hierna een kort overzicht:

EFRO Vlaanderenprojecten

DuGiO of duurzame glastuinbouw in Oudenburg, was een studieproject dat de implementatie van een duurzame glastuinbouwzone in Oudenburg en Roeselare voorbereidde. In Roeselare is de realisatie in opstart en is de uitgifte gestart.


BISY of Bedrijven Informatie en Signalisatie sYsteem gaat over de digitalisering van de bewegwijzering op bedrijventerreinen via een centrale databank. Het BISY-project werd succesvol afgerond onder meer door een goede samenwerking van de twee West-Vlaamse intercommunales Leiedal en WVI. De bewegwijzering wordt op alle West-Vlaamse bedrijventerreinen uitgerold.

Meer informatie over BISY en de bewegwijzering kunt u vinden op www.bisy.be.

 

Interreg IVB Noordwest-Europa

In het project Future Cities, urban networks to face climate change werkte WVI samen met partners uit Frankrijk, Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk bij het zoeken naar oplossingen om proactief in te spelen op de mogelijke gevolgen van de klimaatsverandering. Sleutelwoorden in dit project zijn: water, groen en energie. En liefst nog gecombineerd.

WVI werkte hiervoor aan de geïntegreerde ontwikkeling van de duurzame wijk De Vloei in Ieper. We deden dat van de planfase tot het effectief duurzaam wonen zelf.

Meer informatie vindt u op de websites www.future-cities.eu en op www.devloei.be.

WVI werkte ook mee aan het clusterproject SIC Adapt! waarbij verschillende projecten uit het programma Noordwest-Europa samenwerkten inzake het aanpassen aan de klimaatsverandering in  verschillende werkdomeinen zoals stedelijk klimaat, bosbeheer, … .

 

Sintropher, Sustainable Integrated Tram-Based Options for Peripheral European Regions

In dit project ondersteunde WVI de partners Veurne, Diksmuide en Koksijde die van hun stationsomgeving een aantrekkelijke en toegankelijke plaats willen maken. Ook De Lijn West-Vlaanderen participeerde met een mogelijke tramverlenging van Koksijde naar Veurne en een haalbaarheidsstudie voor een tramverbinding tussen Zeebrugge en Brugge.

Meer informatie over het project vindt u op www.sintropher.eu.

 

Manage+, Sustainable MANAGEment and operation of major regenerated sites into attractive destinations had een focus op:

·         het ontwikkelen van een communicatie- en marketingstrategie voor de suikerfabrieksite in Veurne;

·         het opzetten van een beheerstructuur die zorgt voor de duurzame ontwikkeling tijdens en na de reconversie.

Meer informatie over het project vindt u op www.manageplus.eu.

Meer informatie over het suikerfabriekproject vindt u op www.suikerfabriek.be.  

WVI werkte ook mee aan het clusterproject APACHES waarbij werd nagegaan hoe een duurzame publieke ruimte in publiek-private samenwerking kan aangelegd en onderhouden worden.

 

Interreg IV A 2 Zeeën

ACE of Answers to the Carbon Economy streefde CO2-neutraliteit op bedrijventerreinen na door te werken aan:

·         het individuele bedrijfsniveau;

·         de samenwerking tussen bedrijven;

·         de relatie bedrijventerrein en zijn omgeving.

Het project wenste de CO2-uitstoot door bedrijventerreinen drastisch verminderen door:

·         energie-efficiëntie (minder energie gebruiken);

·         het realiseren van bedrijvenclusters die grondstoffen en energie uitwisselen;

·         de opwekking van hernieuwbare energie op bedrijventerreinen.

Meer informatie over het ACE-project vindt u op www.ace-low-carbon-economy.eu/.

 

WVI participeerde ook in de cluster SAFE-ICE. Deze cluster wilde de kennis van de verschillende partners, opgedaan in hun projecten, consolideren in een publicatie en een event. Uit deze analyse moet ook blijken waar de verbeterpunten liggen en hoe die verder moeten worden behandeld in fase twee van de cluster.

 

Contactgegevens:

Katja Zadorina

Verantwoordelijke Europese programma’s

k.zadorina@wvi.be – T 050 36 71 71

 

 

 

 

10.01.22

EVENT | Versnel de energie- en warmtetransitie in de tertitaire sector - 28.01.2022

Hoe kunnen lokale overheden, installateurs en het bedrijfsleven zoals de tertiaire sector de ener

22.09.21

Slimmer op weg over de schreve

Ter gelegenheid van de Europese week van de mobiliteit presenteren we u graag 2 realisati

03.05.21

WEBINARS | Get Ready For 2050

Het Burgemeestersconvenant voor Klimaat & Energie en H2020-projecten

30.03.21

Kortemark pakt uit met elektrische deelfietsen

Ook in Kortemark kan je voortaan fietsdelen.

01.12.20

[WEBINAR] Energiegemeenschappen uitgelicht - 8.12.2020 - 13u30

Lokale overheden, sociale huisvestingsmaatschappijen, bedrijven, bedrijventerreinverenigingen en

24.11.20

Veurne pakt uit met slim, circulair fietspad op Suikersite

Met de start van de infrastructuurwerken krijgt het innovatief fietstracé doorheen de Suikersite