Zone voor ruimtebehoevende bedrijven op industrieterrein Monnikenhoek opnieuw in uitgifte

Zone voor ruimtebehoevende bedrijven op industrieterrein Monnikenhoek opnieuw in uitgifte
29.05.19

Monnikenhoek is een gemengd bedrijventerrein in Veurne met een totale oppervlakte van 21,4 ha (26,8 ha bruto) waarvan 16 ha voorzien is voor regionale bedrijvigheid (RO) opgedeeld in 3 zones. Zo wordt de uitgifte van de zone voor ruimtebehoevende bedrijven opnieuw opgestart.

Ruimtebehoevende bedrijven zijn bedrijven zoals aannemers of grondwerkers. Ze zijn actief in onder andere afvalverwerking met inbegrip van recyclage, mestverwerking, slibverwerking, verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen, aannemers, grondwerkers. Deze bedrijven hebben minstens 70% van hun perceel nodig voor de opslag van grondstoffen, materiaal of voertuigen ten behoeve van bedrijfsactiviteiten.

KANDIDATUUR

Bedrijven met interesse kunnen zich tot zondag 30 juni 2019 kandidaat stellen voor een perceel. De prijs per/m² bedraagt 80 EUR.

PROCEDURE

De uitgifteprocedure omvat een aantal opeenvolgende stappen. Na verstrijken van de inschrijvingsdatum worden de kandidaturen getoetst aan de uitgiftecriteria. Kandidaten die op basis van de uitgiftecriteria geselecteerd zijn, worden uitgenodigd om een voorstel in te dienen waarbij de projectdefinitie voor deze zone als leidraad dient. De ingediende projectvoorstellen worden vervolgens onderworpen aan een volledigheidscontrole en gewogen volgens de toewijzingscriteria.

Het projectvoorstel voor de (deel)zone met de hoogste score wordt geselecteerd voor verdere onderhandelingen. Deze onderhandelingen hebben als doel het geselecteerde projectvoorstel verder te verfijnen, zodat op deze (deel)zone een kwalitatief totaalconcept gerealiseerd wordt, dat ook duurzaam in de tijd is. Van zodra er een overeenstemming is bereikt met de geselecteerde kandidaten over het integrale voorstel, zal WVI overgaan tot uitgifte van deze (deel)zone.

LEES MEER

Vind alle documenten op www.wvi.be/aanbod/ondernemen/project/monnikenhoek