Vlaanderen wordt opgedeeld in 17 regio's

Vlaanderen wordt opgedeeld in 17 regio's
16.03.21

Vlaanderen wordt opgedeeld in 17 regio’s. Zo wil de Vlaamse regering komaf maken met de bestuurlijke versnippering. “We versterken de lokale bestuurskracht en kiezen voor een drastische vereenvoudiging. Minder structuren en mandaten. Meer transparantie en efficiëntie”, klinkt het bij Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers.  

De bestuurlijke versnippering in Vlaanderen is zowel van onderuit als van bovenaf gegroeid. Enerzijds zijn er de steden en gemeenten die de handen in elkaar slaan om bovenlokale uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan de samenwerkingsverbanden voor bovenlokaal sportbeleid, de streekintercommunales en de lokale erfgoedcellen. Anderzijds zijn er de federale en Vlaamse regeringen die Vlaanderen in het verleden hebben opgedeeld in regio’s, gebieden en streken om hun beleid vorm te geven. Denk aan de vervoersregio’s, de politiezones of de eerstelijnszones.

In die wildgroei van samenwerkingsverbanden wil Vlaams minister Bart Somers snoeien: “We kloppen vandaag een kaart af met zeventien regio’s. De Vlaamse overheid zal tegen 2025 haar structuren op deze kaart herorganiseren en aan de lokale besturen wordt gevraagd hetzelfde te doen tegen 2031. Het burgemeestersoverleg zal ervoor zorgen dat structuren zullen worden samengevoegd en afgeschaft. Deze vereenvoudiging vroeg moed, maar het zal leiden tot een beter beleid voor onze burgers en ondernemers.”

West-Vlaanderen bestaat nu uit 5 regio’s

West-Vlaanderen wordt opgedeeld in 5 regio’s: Brugge, Midwest, Oostende, Westhoek en Zuid-West-Vlaanderen. Deze regio’s zijn geen nieuwe bestuurslaag zoals de provincies. Er zullen geen aparte verkiezingen voor worden georganiseerd met aparte mandaten. Wel worden zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden op deze kaart geënt.

WVI als goede praktijk

Zo wordt WVI opgepikt als voorbeeld van een supraregionaal samenwerkingsverband. We zijn immers werkzaam over het volledige grondgebied, uitgezonderd Zuid-West-Vlaanderen, en bundelen zo 4 regio’s.

WVI ondersteunt de regionale werking van haar gemeenten al langer. Zo geven we vorm aan het burgemeestersoverleg in de regio’s en worden experten in diverse beleidsdomeinen ingezet binnen de Westhoek, Midwest, regio Brugge en regio Oostende. Een sterke regionale samenwerking biedt immers volop mogelijkheden. Het spreekt voor zich dat de inzet verschilt van regio tot regio, waarbij WVI hoofdzakelijk het stimuleren van kennisuitwisseling in en tussen de regio’s tot doel heeft.

De regiovorming uitgelegd in een notendop:

Het persmoment van de Vlaamse regering met verwijzing naar WVI op tijdseenheid 13.10: