Stel je kandidaat voor de Bouwmeester Scan: WVI cofinanciert

Stel je kandidaat voor de Bouwmeester Scan: WVI cofinanciert
16.01.18
De Bouwmeester Scan is een nieuwe tool, ontwikkeld door het Team Vlaams Bouwmeester, voor lokale besturen die snel werk willen maken van een duurzamer en beter ruimtegebruik. Een team van experten brengt de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes van de gemeente in kaart en reikt een concrete agenda van projecten en ingrepen aan. Doel is de gemeenten bij te staan in de transitie naar een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met het leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen.
 
Specifieke aandacht in deze scan gaat naar:
  • verdichting en kernversterking, 
  • de versterking en uitbreiding van groenblauwe netwerken, de creatie van groengebieden met verhoogde ecologische waarde, 
  • een beter samenspel tussen open ruimte en verstedelijking, 
  • systeemdenken, een veel betere continuïteit van ecologische netwerken en landschapsstructuren in een samenhangend geheel, 
  • collectieve woonmodellen, warmtenetten, 
  • een mobiliteit die inzet op voetgangers, fietsers, openbaar vervoer en autodelen.
 
Wat biedt WVI de gemeente aan?
Ook voor WVI is het belangrijk een vinger aan de pols te houden bij deze nieuwe ontwikkelingen. Daarom willen wij graag participeren in de piloottrajecten die in ons werkingsgebied worden opgezet. Ter ondersteuning cofinancieren wij de geselecteerde gemeenten ten belope van 20% van de Scan-kost. Bovendien wil WVI één deskundige (kosteloos) laten participeren in de lokale projectgroep, die in het kader van de uitvoering van de Bouwmeester Scan wordt opgezet.
 
 
Hoe verder tewerk gaan?
In 2018 kunnen 30 Bouwmeester Scans uitgevoerd worden. Voor de selectie van deze eerste 30 projecten wordt een specifieke verdeelsleutel per provincie en per type gemeente toegepast. Bij de selectie primeert een gelijkmatige spreiding over de provincies. Per provincie en per type gemeente wordt de rangschikking voor selectie bepaald door de volgorde van indienen. 
 
De gemeente kan zich kandidaat stellen vanaf 22 januari 2018 om 10.00 uur tot 12 februari 2018 om 10.00 uur via het aanvraagformulier op de website. De selectie gebeurt als first come, first served.
 
Alle info over hoe zich kandidaat stellen, vind je hier: https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan/deelname
 
Indien je je kandidaat stelt bij het Team Vlaams Bouwmeester voor de uitvoering van een Bouwmeester Scan, horen wij dit alvast graag van jou. Als je gemeente finaal weerhouden wordt, kan je ons opnieuw contacteren om verdere afspraken te maken omtrent de cofinanciering door WVI en de samenstelling van de lokale projectgroep.
 
Waar vind ik nog meer informatie?
Alle info over de Bouwmeester Scan (doelstellingen, inhoud van de scan, procedure, kandidaatstelling, …) vind je op https://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/subsite/bouwmeester-scan
Een samenvatting van deze info  lees je in het “Infodocument bij de aanvraag voor het uitvoeren van de Bouwmeester Scan”. 
 
Bij vragen, kan je steeds contact opnemen met David Vandecasteele, coördinator ruimtelijke planning en mobiliteit via d.vandecasteele@wvi.be