Schapen als grasmaaier op Roeselaars bedrijvenpark

Schapen als grasmaaier op Roeselaars bedrijvenpark
06.11.18

In samenwerking met Global Development Solutions bvba ontwikkelde WVI recent het bedrijvenpark Beveren-Onledebeek in Roeselare. Ondertussen hebben de eerste bedrijven zich gevestigd in dit gebied, dat een oppervlakte van circa 17 hectare beslaat. Een aanzienlijk deel van deze oppervlakte, met name aan de randen van het terrein, bestaat uit groenzones. Om deze groenzones te onderhouden, zet WVI sinds kort schapen in.

De groenzones aan de rand van het bedrijvenpark hebben in de eerste plaats een bufferende functie. Hiervoor werden streekeigen heesters en hoogstammige bomen aangeplant, die zullen uitgroeien tot een dicht groenscherm. Daarnaast is er ruimte voor water; er werden diverse bufferbekkens aangelegd om te voorkomen dat er bij hevige regenval wateroverlast ontstaat. De resterende delen van de groenzones bestaan grotendeels uit grasland.

Voor het beheer van het grasland heeft WVI gekozen voor begrazing door schapen. Op deze manier wil WVI het gebied op een aantrekkelijke, duurzame en vooral ecologisch verantwoorde manier onderhouden. In tegenstelling tot machinaal maaien, grazen schapen niet alles weg en ontstaat er een gevarieerde begroeiing. Ook zorgen schapen via de vacht, de poten en de mest voor verspreiding van zaden en sporen. Dit alles draagt bij aan de ontwikkeling van de natuur in de groenzones. Dit geldt niet alleen voor de flora, maar ook voor vogels, insecten en amfibieën.

De schapen in het gebied zijn eigendom van een lokale schapenhouder uit de directe omgeving van het bedrijvenpark. In eerste instantie werd er een overeenkomst afgesloten tot eind 2019. Vervolgens zal WVI het project evalueren. In principe is het echter de bedoeling om het beheer van het grasland ook in de toekomst te blijven uitvoeren door middel van begrazing en om deze beheersvorm waar mogelijk ook toe te passen op andere bedrijventerreinen.