Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018
01.06.17

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni. Omdat burgers, bedrijven en andere overheden niet het slachtoffer mogen worden van een onvoldoende performante toepassing werd volgens het decreet van het Vlaams Parlement op 24 mei 2017 beslist om de streefdatum van 1 juni 2017 op te schuiven naar 1 januari 2018.

Die beslissing houdt in dat de huidige geldende regelgeving voor elk bestuur tot dan van toepassing blijft. Uiteraard wordt de continuïteit intussen verzekerd. De besturen die sinds 23 februari 2017 met de omgevingsvergunning werken, worden verder intensief ondersteund en de toepassing zal voortdurend verbeterd worden. De capaciteit van de toepassing wordt de komende maanden systematisch opgevoerd en verder afgestemd op de software van de lokale besturen.

Op 1 januari 2018 garandeert de opdrachtnemer een performante, gebruiksvriendelijke toepassing met voldoende capaciteit en duidelijke communicatie tussen overheden en adviesinstanties. Op die manier krijgen burgers, bedrijven en besturen de kwaliteitsvolle dienstverlening waar ze recht op hebben.

CONTEXT

Wie nu bouwt moet een bouw- en soms ook een milieuvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning moet de stedenbouwkundige en milieuvergunning verenigen en vervangen en zal digitaal via het omgevingsloket aangevraagd kunnen worden. Daardoor zal slechts één aanvraagdossier, één openbaar onderzoek en één adviesronde vereist zijn, waarna de overheid haar beslissing neemt. Dat zorgt voor meer tijdswinst, een aanzienlijke kostenbesparing en een efficiënte afhandeling.

De milieuvergunning die tot hiertoe een bepaalde duur had, wordt omgevormd tot een omgevingsvergunning van onbepaalde duur. Het permanente karakter van de omgevingsvergunning biedt een grotere rechts- en bestaanszekerheid en zal ook bedrijfsinvesteringen aanmoedigen aangezien er geen vervaldatum meer is. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om de aanvraag tijdens de procedure te wijzigen daar waar ze vroeger bij problemen opnieuw opgestart moest worden.

www.omgevingsloket.be