Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit Rodenbach Zuid Oostkamp

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit Rodenbach Zuid Oostkamp
09.01.19

Het directiecomité van de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) brengt ter kennis aan de bevolking dat, in toepassing van het onteigeningsdecreet van 24 februari 2017, het onteigeningsplan Rodenbach Zuid, dat werd opgemaakt met het oog op de verwezenlijking van het “RUP Albrecht Rodenbachstraat Oostkamp” (bedrijventerrein) door de Raad van Bestuur definitief aangenomen werd in zitting van 19-12-2018.

Het volledige dossier dat geleid heeft tot het voornoemde besluit van de raad van bestuur van WVI vind je hier terug: 
onteigeningsmachtiging_rodenbach.pdf  
onteigeningsmachtiging_rodenbach_uittreksel_rvb.pdf

Tegen het besluit van de raad van bestuur van WVI kan per aangetekende brief een beroep tot nietigverklaring, al dan niet voorafgegaan door of vergezeld van een beroep tot schorsing, worden ingesteld bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges ,Koning Albert II-laan 35 bus 81, 1030 Brussel binnen een termijn van vijfenveertig dagen die ingaat de dag nadat het besluit en alle relevante stukken aan de verzoeker werd betekend of, indien het hem niet betekend diende te worden, de dag waarop hij er kennis van heeft gehad. Een beroep ingesteld door de onteigenden en derdebelanghebbenden is slechts ontvankelijk voordat de gerechtelijke onteigeningsprocedure wordt ingezet.