Wat is terreinbeheer?

Wat is terreinbeheer?

WVI hecht veel belang aan de duurzame kwaliteit op z'n bedrijventerreinen.

 
Het volstaat echter niet om onze bedrijventerreinen op een duurzame wijze te ontwikkelen als we ze nadien niet op een gelijkaardige manier beheren. Bovendien moeten we verantwoord omgaan met de ruimte om te ondernemen, want deze wordt steeds schaarser. Daarom besteedt WVI steeds meer aandacht aan de nazorg van haar bedrijventerrein. Dit doen we via terreinbeheer.
 

 

Terreinbeheer reikt een gereedschapskist aan om deze ruimte zo efficiënt, duurzaam en zorgvuldig mogelijk te beheren in nauwe samenwerking met alle betrokkenen: van overheden tot bedrijven.

  • WVI houdt de vinger aan de pols bij de bedrijven, zodat de contractuele voorwaarden, opgenomen in de akte, worden nageleefd.
  • WVI vormt het aanspreekpunt voor bedrijven en gemeenten. De technisch parkmanagers van WVI vormen dankzij hun aanwezigheid het aanspreekpunt op het bedrijventerrein. Zo zetten we maximaal in om de noden, behoeften en knelpunten in kaart te brengen en gerust oplossingen te voorzien. 
  • Via de CO2-neutraliteitsverplichting stimuleert WVI de productie en het gebruik van hernieuwbare energie. WVI adviseert en begeleidt zowel individuele als collectieve initiatieven
  • WVI staat in voor het onderhoud van de collectieve groenzones op openbaar domein, waarbij de bedrijven bijdragen in de kosten van het onderhoud.
  • WVI voorziet een uniform bewegwijzeringssysteem op haar bedrijventerreinen.
Wat is bedrijventerreinmanagement (BTM)?
 
Daarnaast kan WVI op vraag van de gemeente projectmatig een aantal aanvullende initiatieven nemen om de kwaliteit van haar terreinen te verbeteren ter bevordering van de samenwerking tussen de bedrijven, de gemeente en WVI. Zo organiseren we collectieve voorzieningen, al dan niet in samenwerking met POM West-Vlaanderen of andere (private) dienstverleners.
 
Als terreinbeheerder zoekt WVI in overleg met de bedrijven en het gemeentebestuur naar 'producten' die voor de bedrijven kostenvoordelen en een groter duurzaamheidsrendement opleveren. 
 
Bedrijventerreinmanagement bestrijkt heel wat mogelijke projectgebonden acties zoals: 
 
  • terreinbeheer: groenvoorziening, eenvormige en herkenbare bewegwijzering
  • faciliteitenmanagement: collectieve afvalinzameling, gezamenlijk groenonderhoud, collectieve afspraken over beveiliging
  • management van nutsvoorzieningen: gezamenlijke energie-inkoop, hergebruik water
  • ontwikkelingsmanagement: kennisuitwisseling, trainingscentrum, gezamenlijke EHBO-cursussen
  • vestigingsmanagement: gezamenlijke promotie, rapportering van knelpunten aan de overheid.