Ruimtelijke visievorming

Van structuurplan naar beleidsplan

We werkten de voorbije jaren aan 35 structuurplannen. In samenspraak met de betrokken gemeenten bepaalden we wat de behoeften waren en hoe we die konden invullen. We tekenden dus mee aan de toekomst. Nu, met de komst van het BRV (Beleidsplan Ruimte Vlaanderen) staan we voor een nieuwe uitdaging. Waar de nadruk voordien lag op ‘gebiedsdekking’ zien we dat de aandacht nu vooral gaat richting ‘veranderingsruimtes’, ‘strategische ruimtes’ en tendensen binnen die ruimtes. Bij de herziening van een structuurplan zullen wij u dan ook helpen het document zodanig aan te passen dat het reeds zoveel mogelijk aan de voorwaarden van een beleidsplan voldoet. 

 

Andere gemeentelijke ruimtelijke visievorming

Een belangrijk punt in een Beleidsplan Ruimte is ruimte-neutrale ontwikkeling. Dus, een gebied niet verder uitbreiden, maar integendeel optimaal gaan gebruik maken van de reeds beschikbare ruimte. Dat gaat zowel over de herbestemming van een leegstaand pand, al dan niet met erfgoedwaarde, als over de ingebruikname van onbebouwde sites binnen het bebouwd weefsel. Vanzelfsprekend wordt het maatschappelijk belang (nood aan groen, woningen, publieke functies) gekoppeld aan de ruimtelijke mogelijkheden van de site in kwestie. WVI ondersteunt uw gemeente bij het maken van deze keuzes.

 

Regionale ruimtelijke visievorming

Ook wanneer de ruimtelijke vraagstukken uw gemeentegrenzen overstijgen, zoals bijvoorbeeld het geval kan zijn met thema’s zoals mobiliteit, water of landschap, hebt u best iemand naast u die de materie kent. WVI kan in dit geval de tussenschakel zijn tussen de gemeente en de hogere overheid. We zoeken met u naar een gedragen en samenhangende visie die door alle betrokken partijen goed wordt bevonden. Zo deden we dat in het verleden al onder meer voor verschillende kasteeldomeinen, spoorwegerfgoed, de groene 62 en Canal Link.