Midwest

Midwestoverleg

In 2013 kwam Midwestoverleg negen keer bijeen. De samenstelling van deze vergadering is ook de pre-zoneraad voor alle gemeenten met uitzondering van Wielsbeke en Ledegem die behoren tot de pre-zone Fluvia. We hadden het tijdens het Midwestoverleg onder meer over regioscreening, de regierol van de gemeenten in lokale sociale economie, het stadsprogramma Roeselare en bpost.
De coördinator van het Midwestoverleg is betrokken bij diverse andere fora zoals bijvoorbeeld het Expertise Centrum voor Gemeentesecretarissen Roeselare-Tielt, het Forum InterGemeentelijkeSamenwerking en het OCMW-voorzittersoverleg. De vervolgacties op de studie naar schaalveranderingen in de regio (2010), werden ook in 2013 verdergezet. Na een rondvraag bij verschillende colleges bleek dat er een grote nood was aan samenwerking. We probeerden daarop in te spelen door de oprichting van tien werkgroepen. Deze moeten de reeds bestaande banden versterken en nieuwe vormen van samenwerking mogelijk maken. Wonen, sport en erfgoed waren in het verleden al thema’s waarrond kennis gedeeld werd. Daar werden nu een werkgroep ICT, gezamenlijke aankopen, delen van personeel, problematiek van EU werknemers en dienstverleners, technische opdrachten, welzijn en Europese projecten, aan toegevoegd.
Elke werkgroep is samengesteld uit geïnteresseerde mandatarissen, secretarissen, financieel beheerders, experten en ambtenaren. Eén mandataris neemt de taak van voorzitter op zich.
Een uitgebreid verslag van deze werkgroepen wordt bijgehouden in het jaarverslag van het Midwestoverleg – ILV Associatie Midwest.
Op aansturen van het OCMW van Izegem traden 24 lokale besturen toe tot de opdrachtencentrale Midwest. Er werd een gezamenlijke aankoop van papier gedaan.
De werkgroep ICT introduceerde het idee om de bestaande I-scan voor lokale besturen te verbreden naar een I-scan op regionaal niveau. Universiteit Gent ontwikkelde hiervoor een aangepast voorstel. WVI zal, als ondersteunde partner in de ILV-Associatie, namens de regio de overeenkomst met de UG ondertekenen. De regionale I-scan wordt betaald met regionale middelen.

De werkgroep Europese projecten plant in 2014 een infosessie voor mandatarissen. Dit zal hen niet alleen informeren over de opportuniteiten van Europese projecten maar moet ook zorgen dat ze er actief op kunnen inspelen. Alle werkgroepen zetten hun werking in 2014 verder.
Net zoals de voorbije jaren, zette de regio Midwest opnieuw volop in op de verdere voorbereidingen om in 2015 te komen tot een hulpverleningszone Midwest.
De regio besteedt ook heel wat aandacht aan betrokkenheid en vorming. Zo waren er regionale infosessies rond onder meer de wijziging in de wetgeving overheidsopdrachten en de externe audit. Wie meer wil weten, kan het jaarverslag opvragen bij WVI.

Gedetailleerde informatie over de werking kan worden nagelezen in het jaarverslag. Dit kan u opvragen bij Saskia Verriest.

Wie?

Saskia Verriest, Coördinator Midwestoverleg, ILV Associatie Midwest
s.verriest@wvi.be|T 0477 50 30 46

Projectbureau

Het projectbureau in Midwest werd opgestart half 2014. Onder meer op basis van de bevindingen uit de diverse werkgroepen in de schoot van het burgemeestersoverleg en in nauwe samenwerking met de coördinator Midwestoverleg verkent het projectbureau momenteel nieuwe mogelijkheden voor een verdere intensivering van intergemeentelijke samenwerking en de rol van WVI binnen deze evolutie.
Momenteel ligt een concreet voorstel voor om op twee sporen te werken: enerzijds een ambitie voor Midwest (alle gemeenten) en anderzijds ambities voor Midwest+, een kopgroep die zich engageert tot verdergaande intergemeentelijke samenwerking.
Binnen Midwest+ bestaat de ambitie om een team voor de regio samen te stellen dat een aantal gespecialiseerde taken en diensten voor de deelnemende besturen kan opnemen. Er wordt gedacht aan een opdrachtencentrale, juridische ondersteuning, ICT en HRM.
Anderzijds heeft Midwest+ de ambitie om gezamenlijk aan visievorming te werken, zoals bijvoorbeeld regionale visievorming in het kader van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.
Een eerste concreet project zal begin 2015 starten met de aanstelling van een intergemeentelijke GIS-coördinator voor Ledegem, Lichtervelde, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene. Daarnaast treedt het projectbureau ook op als aanspreekpunt voor reguliere projecten die binnen WVI opgenomen worden.

Wie?

David Vandecasteelecoördinator Planning en mobiliteit 
d.vandecasteele@wvi.be | T +32 (0)50 36 67 91 of T +32 (0)475 20 29 13

22.10.19

'Klimaatoverleg Midwest' maakt samen met stakeholders ideeëngids voor Klimaatplan 2030

Klimaatoverleg Midwest bundelt 8 gemeenten met klimaatambitie. Samenwerken is hun credo.

03.01.19

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert zesde oproep

Gemeenten en kerkbesturen kunnen vanaf 15 januari tot 15 april 2019 opnieuw een aanvraag indienen

26.04.18

INFOSESSIE | plaatsen van zonnepanelen stimuleren bij inwoners en gemeenten - 2 mei - Midwest

Zonne-energie is zonder twijfel een belangrijke hernieuwbare energiebron.

06.03.18

Projectbureau 'Herbestemming Kerken' lanceert vijfde oproep

Gemeenten en kerkbesturen met een afgewerkt kerkenbeleidsplan kunnen zich aanmelden voor de vijfd

22.12.17

Regio Midwest biedt alternatief voor fusies en deelt ambities!

De 16 besturen van de regio Midden-West-Vlaanderen engageren zich om hun bestuurskracht te verhog