Environnement

Eerste West-Vlaamse overlegplatform omgevingshandhaving groot succes

Handhaving vormt het sluitstuk van elke regelgeving. Zonder het inzetten op handhaving bestaat de kans dat het gekozen beleid dode letter blijft. Gemeenten vormen dan ook een belangrijke actor in de totstandkoming van een daadkrachtige omgevingshandhaving en bij het uittekenen van een handhavingsbeleid inzake milieu en ruimtelijke ordening.

Schapen op de Suikerfabrieksite in Veurne

Sinds vorige week lopen er schapen rond in bepaalde delen van het woon -en natuurgebied van de suikerfabrieksite in Veurne.
WVI zet deze schapen in voor het afgrazen van de begroeiing in afwachting van verdere werkzaamheden.

Regionaal overleg milieu in teken van geluid en bodem

Op donderdag 24 mei 2018 kwamen experts milieu, leefmilieu en omgeving van heel West-Vlaanderen bijeen voor een vergadering van het Regionaal Overleg Milieu, in het teken van geluid en bodem. Dat gebeurde op twee plekken, in de voormiddag in Ruiselede en in de namiddag in Koekelare. Elk van de locaties trok meer dan 30 geïnteresseerde omgevingsambtenaren.

Huidige Omgevingsloket blijft van toepassing tot 1 januari 2018

Voor de Vlaamse Regering staan digitalisering en vereenvoudiging ten dienste van de samenleving en zijn ze geen doel op zich. Door de problemen met het digitaal loket voor bouwaanvragen kunnen de prestaties en de stabiliteit van het nieuwe loket voor omgevingsvergunningen niet gegarandeerd worden op de voorziene datum van 1 juni.

West-Vlaamse actoren bundelen initiatieven rond milieu, energie en klimaat voor gemeenten

Op 3 november 2014 ondertekenden de Provincie West-Vlaanderen, WVI, Leiedal, Eandis en Infrax een engagementsverklaring met als doel de samenwerking tussen de 5 partners te versterken om zo te komen tot een beter klimaatbeleid.

Gemeenten kunnen omgevingsvergunning uitstellen tot 1 juni

De omgevingsvergunning treedt op 23 februari in werking, maar gemeenten kunnen uitstel aanvragen tot 1 juni. Dit uitstel moeten ze uiterlijk op dinsdag 14 februari aangetekend aan de Vlaamse overheid melden via een modelbrief, als ze de vergunningsaanvragen nog niet digitaal kunnen behandelen.

WVI organiseert infosessie over autodelen

Autodelen wint steeds meer aan belangstelling. Daar waar er vroeger enkel initiatieven waren in grotere steden, zijn er nu voor iedereen mogelijkheden. Het aantal autodelers groeit dan ook snel, met een verdubbeling het afgelopen jaar.

Informatievergadering windturbinepark in Poperinge

Electrabel en wvi hebben een bouw- en milieuvergunningsaanvraag ingediend voor de bouw van een windturbinepark van 4 windmolens in Poperinge.
Een informatievergadering voor de bevolking vindt plaats op 6 juni 2011.

Masterplan voor site Suikerfabriek in Veurne voorgesteld

De Provincie West-Vlaanderen heeft, samen met de stad Veurne en wvi, het ontwerp van het masterplan voor de site van de Suikerfabriek in Veurne voorgesteld.

De reconversie van de verlaten industriële terreinen, waarvan wvi eigenaar is, naar een nieuw en hoogwaardig stadsdeel met ruimte voor wonen en werken moet een kwalitatief voorbeeld voor de ganse provincie worden.

Milieuboottochten voor mandatarissen groot succes

Het waterbeleid stelt de gemeentebesturen voor grote uitdagingen: de financiering van het rioolstelsel en de IBA's, het afkoppelen van regenwater, wateroverlast,... Ook het energiebeleid is heel actueel geworden. Termen zoals CO2-neutraliteit, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, opmaak van energieprestatiecertificaten, enz. zijn in de gemeenten schering en inslag geworden.

Gemeentelijke milieubeleidsplanning

Wvi kan de gemeenten ondersteunen bij het aanpassen van hun gemeentelijk milieubeleidsplan.

S'abonner à Environnement