Middeleeuwse vondsten op site toekomstig woonproject Stakendijke

Middeleeuwse vondsten op site toekomstig woonproject Stakendijke
08.11.18

Bouwheren WVI, Durabrik, Matexi, Danneels en Vivendo slaan de handen in elkaar voor de realisatie van het toekomstige woonproject Stakendijke in Sijsele (Damme). Deze nieuwe verkaveling met zowel vrije kavels, koopwoningen als appartementen, maar ook sociale huurwoningen en -appartementen heeft een oppervlakte van ruim 5 hectare. Zo wordt er opnieuw extra woongelegenheid gecreëerd voor 138 gezinnen.

Vooraleer de site kan worden aangesneden, wordt een grootschalig archeologisch onderzoek uitgevoerd door de archeologen van Ruben Willaert, Gate en Raakvlak. Daarbij werden heel wat historische vondsten ontdekt. Op de vorige publieksdag (3-10) waren de volgende sporen al aan het licht gekomen:

In het noordelijk deel van het opgravingsgebied werden sporen van middeleeuwse grachten, waterputten en andere structuren aangetroffen. Deze behoren vermoedelijk tot een middeleeuwse kern die zich verder uitstrekt naar het noorden en die niet tot het te onderzoeken gebied behoort.

In een andere werkput in het noordelijk deel van het opgravingsgebied ontdekten de archeologen een Romeins grafveld bestaande uit zes grafmonumenten met 84 brandrestengraven. Een voorlopige datering van het aardewerk tussen 170 en 230 na Christus komt overeen met de datering van de Romeinse nederzetting die werd gevonden onder het WZC De Stek tijdens archeologisch onderzoek in 2010. Verder onderzoek, een grondige analyse van de vondsten, en C14-analyses zullen uitwijzen uit welke periode deze exact dateren. Een groot deel van de brandrestengraven waren erg goed bewaard waardoor de archeologen indrukwekkende vondsten deden: onder andere een glazen flesje (een aryballos), drie fibulae, twee afgedekte aardewerkpotten waarvan de inhoud kan worden onderzocht en een 20-tal intacte aardewerkpotten.

Sindsdien deden de archeologen nog meer ontdekkingen:

In het oostelijk deel van de site sneden de archeologen sporen uit de volle middeleeuwen (einde van de 12e-13e eeuw) aan. Er werden paalsporen van drie hoofdgebouwen (allen zo’n 20m lang) gevonden met een oost-west oriëntatie en één hoofgebouw (met hooiopper) haaks hierop georiënteerd. De onderlinge fasering van de gebouwen zal pas na analyse van het aardewerk duidelijk worden. Vermoedelijk waren de gebouwen zo’n 50 jaar in gebruik vooraleer ze werden afgebroken en al het hout werd gerecupereerd. Het aardewerk dat uit de sporen komt zijn voornamelijk scherven van grijs-gedraaid aardewerk en kogelpotten. Eén van de gebouwen toont zeer duidelijke sporen van een podstal (het stalgedeelte van een middeleeuwse woonst).

Geassocieerd met deze gebouwen zijn drie waterhoudende structuren (mogelijke waterputten of -kuilen). Een analyse van de waterhoudende structuren kan veel landschappelijke informatie aanbrengen. Er werden ook drie putten gevonden die mogelijks als looikuilen werden gebruikt. Eén geassocieerd bijgebouw stelt de archeologen voor een uniek enigma. Het gaat om vier paalsporen in een vierkante configuratie met daarrond een greppel die opsplitst. Voorlopig wordt aan deze structuur een artisanale functie gegeven, maar het blijft wachten op verdere analyse voor meer duidelijkheid.

Nog tot aan de kerstvakantie graven de archeologen verder en wordt, op basis van het proefsleuvenonderzoek in 2017, nog een middeleeuwse kern verwacht in het westelijk deel van de site die aansluit bij de kern die in 2010 onder het WZC De Stek werd gevonden.

Gisteren vond het tweede bezoeksmoment plaats voor het grote publiek waarbij omwonenden en geïnteresseerden mee op sleeptouw werden genomen door de archeologen.

CONTEXT

Stad Damme zet volop in op extra woongelegenheid om het nijpend tekort aan betaalbare bouwgrond op te vangen. Het woonproject Stakendijke wordt gerealiseerd naast het woonzorgcentrum De Stek. Projectontwikkelaars WVI, Durabrik, Matexi en Danneels alsook sociale huisvestingsmaatschappij Vivendo hebben intensief samengewerkt voor de opmaak van het inrichtingsplan van de totale projectsite. In totaal worden samen 136 wooneenheden gerealiseerd. Zo zal WVI 46 vrije kavels op de markt brengen waarbij kopers aan de slag kunnen met een architect naar keuze, Durabrik 26 koopwoningen, Matexi 4 koopwoningen en 8 appartementen en Danneels 2 koopwoningen. De sociale huisvestingsmaatschapij Vivendo is goed voor 34 sociale huurwoningen en 16 appartementen. Voor de realisatie van het sociaal woonproject werden de nodige subsidies aangevraagd bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).