Kris Declercq nieuwe voorzitter Midwestoverleg

Kris Declercq nieuwe voorzitter Midwestoverleg
25.03.16

Kris Declercq, burgemeester Roeselare, werd dinsdag 22 maart 2016 door zijn collega burgemeesters aangesteld als nieuwe voorzitter van het Midwestoverleg. Bert Maertens – burgemeester Izegem – wordt ondervoorzitter.In de regio Midden-West-Vlaanderen werken de 17 besturen samen onder de koepel van het Midwestoverleg. In deze Interlokale Vereniging Associatie Midwest, zijn de besturen in hoofde van de burgemeester vertegenwoordigd. Onder het voorzitterschap van Luc Martens kreeg  de regionale samenwerking de voorbije jaren een extra dynamiek. WVI ondersteunt deze samenwerking.

Het is de ambitie van de voorzitter en ondervoorzitter om samen met de collega besturen, de regionale samenwerking verder te verdiepen, structureren en professionaliseren. Om redenen van onder meer efficiëntieverhoging en het delen van expertise, zetten de Midwest-besturen steeds meer in op intergemeentelijke samenwerking. Zo is er in de regio een intergemeentelijk archiefteam bestaande uit 3 personen alsook een intergemeentelijke GIS-coördinator. Daarnaast wordt werk gemaakt van de opstart van intervisiegroepen zodat personeelsleden van de verschillende besturen uit de regio elkaar leren kennen en tot taakafspraken kunnen komen.

Digitalisering vormt eveneens een enorme uitdaging voor de besturen. De regio nam het initiatief om via een regionale I-scan zicht te krijgen op de knelpunten die nu verder worden aangepakt via intergemeentelijke samenwerking. 

Verdere vormen van samenwerking worden onderzocht en opgestart.

Naast beheersmatige samenwerking, worden ook stappen gezet naar een beleidsmatige samenwerking. Zo heeft regio Midwest op eigen initiatief een aanzet voor visievorming opgemaakt rond ruimtelijke ordening. Tot slot hebben 16 besturen uit de regio de voorbije weken een gemeenteraadsbeslissing genomen om samen een traject af te leggen om de intergemeentelijke samenwerking verder te structureren. De verschillende regiopartners worden hierbij eveneens betrokken.